BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych lokali użytkowych - garaży w budynku położonym przy ul. Tkackiej 4 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 275/13 o powierzchni 165 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00013615/5: 

Zarządzeniem Nr 50/2024 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 marca 2024 r. ww. lokale zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu istnego nieograniczonego.

Lokale zlokalizowane są w budynku mieszkalno-usługowym o 2 kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczonym, zbudowanym w 1891 roku. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako „B” – tereny mieszkaniowe.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespołu zabudowy Śródmieścia miasta Chojnowa, zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 9 poz. 77 z 16.04.1999 r.) działka nr 275/13, obręb 4, położona jest na terenie oznaczonym symbolem 39 MN/U, dla którego ustalono funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze willowym oraz usług komercyjnych z dopuszczeniem wykorzystania budynków pod mieszkalnictwo wielorodzinne. Dopuszcza się zabudowę gospodarczo-garażową o wysokości maksimum 2 kondygnacji, sytuowaną w granicy pasa drogowego ul. Tkackiej.

Lokale użytkowe - garaże stanowią własność Gminy Miejskiej Chojnów i są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Dojazd do lokali bezpośredni od ulicy Tkackiej.

Nabywca przejmie każdą z nieruchomości w stanie faktycznym i prawnym istniejącym w dniu podpisania protokołu. Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanych nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

Przetarg na każdy z lokali osobno odbędzie się w dniu 16.07.2024 r. o godz. 12:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 12.07.2024 r. (ze wskazaniem lokalu użytkowego: „garaż nr 1” lub „garaż nr 2”). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, pozostałym osobom na konto przez nich wskazane.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: 
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu, 
• dowód tożsamości,
• potwierdzenie wniesienia wadium, 
• w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz. U. z  2020 r. poz. 1359) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa),
• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu,
• pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
• osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Nabywcę od dnia nabycia nieruchomości wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową. Do czasu podjęcia innych uchwał przez Wspólnotę Mieszkaniową, dotychczasowy sposób zarządu odnosić się będzie do nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) sprzedaż zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Lokale można oglądać od 04.06.2024 r. do 12.07.2024 r. w godz. 900-1400, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76 506 54 56. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl
 

Ogłoszenie przetargu (2.67 MB, .pdf)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie