Burmistrz Miasta Chojnowa
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A w budynku położonym przy ul. Legnickiej 69 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 131/8 o powierzchni 270,10 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00027020/8. 

Lp.Położenie lokaluPow. użytkowa lokalu w m2Udział w działce i częściach wspólnych budynkuWadium w zł
 
Cena  lokalu wraz z gruntem w zł, w tym
 
opis lokalulokalułamkowa cena gruntu
1.parter
(I  kondygnacja),
I piętro,
(II  kondygnacja),
II piętro,
(III  kondygnacja),

 
270,10 m2421/1000144 000,00
 
720 000,00
 
lokal położony jest na parterze, I piętrze i II piętrze. 
- na parterze: 2 magazyny i korytarz; 
- na I piętrze: klatka schodowa, 
4 pomieszczenia usługowe, 2 magazyny, 2 korytarze, przedsionek wc i 4 wc;
- na II piętrze: antresola i magazyn. 
Pomieszczeniami przynależnymi do lokalu są;
- na parterze: kotłownia o pow. 27,30  m², 
- magazyn nr 10   o pow. 11,40  m².
Łączna pow. lokalu wynosi 270,10 m²
697 300,0022 700,00

 Zarządzeniem Nr 197/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 grudnia 2023r. w/w lokal został przeznaczony do sprzedaży w formie przetargu.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nieruchomość zagospodarowana jest jako lokal użytkowy (pełniący do niedawna funkcję restauracji), a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/103/16 Rady Miejskiej  w Chojnowie z dnia 30.05.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 2830 z dnia 16.06.2016 r.) ujęta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej komercyjnej.

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa i podlega przepisom ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.).

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, grzewczą – piece kaflowe lub c.o. etażowe.

Przetarg odbędzie się w dniu  9 lipca 2024 r. o godz. 12:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 04.07.2024 r.  Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: 
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu, 
• dowód tożsamości,
• potwierdzenie wniesienia wadium, 
• w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy               z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z  2023 r. poz. 2809) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa), 
• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu;
• pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
• osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Nabywcę od dnia nabycia nieruchomości wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową. Do czasu podjęcia innych uchwał przez Wspólnotę Mieszkaniową, dotychczasowy sposób zarządu odnosić się będzie do nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 15.03.2024 r.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Lokal można oglądać w dniach 08.05.2024 r. - 04.07.2024 r. w godz. 10:00 do 14:00 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 – tel. 76 81-88-370.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76 506 54 56. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Do pobrania:

Ogłoszenie przetargu (1.08 MB, .pdf)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie