BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Chmielnej w obrębie 4 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 356/4 o powierzchni 535 m2, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00020550/3 z przeznaczeniem pod zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości gruntowej – 350 000,00 zł ( w tym VAT 23 %)

Wadium – 70 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 142/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 sierpnia 2023 r. niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym działki 356/4 położona przy ul. Chmielnej w Chojnowie została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta Chojnowa w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej oraz usługowej, pomiędzy budynkami przy ul. Chmielnej 1 i Wolności 1-3-5. Kształt działki w formie nieregularnego prostokąta, teren stosunkowo płaski, nieogrodzony, częściowo utwardzony, w pozostałej części porośnięty roślinnością trawiastą. Działka leży na obszarze w pełni uzbrojonym w sieć energetyczną, gazową oraz wodno-kanalizacyjną, sieci znajdują się w przyległych ulicach. Wykonanie przyłączy jest kosztem i staraniem nabywcy.

Przez działkę, wzdłuż jej zachodniej części przebiega sieć telefoniczna. Ponadto od strony ulicy Chmielnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Wolności 1-3-5 przebiega nieczynna sieć ciepłownicza, a w południowej jej części znajduje się nieczynna sieć i urządzenia kanalizacyjne. Zbiornik bezodpływowy napełniony jest częściowo wodą, jednak nie są do niego odprowadzane ścieki zarówno sanitarne jak i deszczowe.

Nabywca nieruchomości gruntowej zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę swobodny, bezterminowy i nieodpłatny do nich dostęp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidować z przebiegiem istniejącej sieci, Nabywca przełoży ją na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej stanowiącej ul. Chmielną a dostęp do niej będzie możliwy po uzyskaniu stosownego zezwolenia na lokalizację zjazdu od zarządcy drogi - zgodnie

z odrębnymi przepisami.

W ewidencji gruntów i budynków miasta Chojnowa działka oznaczona jest jako budowlana – B.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą nr LXVIII/311/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.11.2022 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6470 z 20.12.2022 r.) działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 15.1.U,MW – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej; teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz przeznaczenie dopuszczalne: mieszkania towarzyszące; drogi wewnętrzne; miejsca postojowe; urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii. Teren położony w obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej ośrodka historycznego miasta oraz w obszarze „OW” obserwacji archeologicznej. Wszystkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Działka nie posiada dokumentacji geotechnicznej. Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za warunki hydrogeologiczne.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leżą w całości po stronie nabywcy. Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym, Nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym istniejącym w dniu podpisania protokołu. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu ich dozbrojenia Miasto obciąży Nabywcę nieruchomości opłatami adiacenckimi.

Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu,

• dowód tożsamości,

• potwierdzenie wniesienia wadium,

• w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa),

• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu;

• pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

• osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 17.11.2023 r. (ze wskazaniem numeru działki). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 3 500,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

Ogłoszenie przetargu (1.30 MB, .pdf)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie