Burmistrz Miasta Chojnowa

o g ł a s z a


pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszczących się w budynku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 5 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej

Lp.Położenie i opis lokaluPow. użyt. lokalu w m2Udział w działce i częściach wspólnych budynkuWadium w złCena wywoławcza (brutto) w zł, w tym:
Pow. działki i nr KWlokalułamkowa cena gruntu
1.

ul. Jarosława Dąbrowskiego - III kondygnacja (poddasze)

Opis:
-pomieszczenie nr 1 i pomieszczenie nr 2 o łącznej pow. użyt. 29,30 m2.

29,30 m28/10010 000,0050 000,00

dz. nr 275/5

o pow. 210m2

LE1Z/00012848/0

47 500,002 500,00


Zarządzeniem  Nr 76/2023  Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 maja 2023 r. w/w pomieszczenia zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego. Ograniczenie osób mogących wziąć udział w przetargu zostało wprowadzone ze względu na brak samodzielności lokalu.


Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonym Uchwałą  Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 9, poz. 380 z dnia 16.04.1999 r.), nieruchomość ujęta jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług komercyjnych nieuciążliwych. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z charakterem użytkowania.


Możliwa jest zatem jedynie sprzedaż przedmiotowych pomieszczeń jako przynależnych do jednego z wyodrębnionych lokali znajdujących się w budynku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 5. Sprzedaż pomieszczeń na rzecz osoby niebędącej współwłaścicielem budynku mogłaby spowodować szereg konfliktów przy próbie adaptacji tych pomieszczeń na samodzielny lokal mieszkalny lub użytkowy.


Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną - oświetleniową, gazową, grzewczą – piece kaflowe. Pomieszczenia wymagają generalnego remontu: tynki, wymiana stolarki i instalacji, założenie armatury.


Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa i podlega przepisom ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840 ze zm.).


Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie. 
Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 02.11.2023 r.  Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.


Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej: 
* dowód tożsamości,
* potwierdzenie wniesienia wadium, 
* w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.) lub oświadczenie,          że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa), 
* w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu;
* oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu, 
* pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
* oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.


Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. 
 

Nabywcę od dnia nabycia nieruchomości wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową. Do czasu podjęcia innych uchwał przez Wspólnotę Mieszkaniową, dotychczasowy sposób zarządu odnosić się będzie do nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  500,00 zł.


Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 

W przetargu mogą brać udział właściciele wyodrębnionych lokali mieszczących się w budynku przy ul. Chmielnej 2, którzy spełnią łącznie następujące warunki:  
* wniosą wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości do dnia 02.11.2023 r. Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości,  imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.
* złożą najpóźniej w dniu 07.11.2023 r. do godziny 15.00 w sekretariacie (pokój nr 6 – I piętro) Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, pisemne zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu ustnym ograniczonym z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości lokalowej (samodzielnego lokalu) znajdującej się w w/w budynku wraz 
z załączoną kserokopią dowodu wpłaty wyznaczonego wadium i oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Chojnowie w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (załączniki do pobrania w pok. Nr 12 Urzędu Miejskiego w Chojnowie)


Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie, na której należy podać datę przetargu oraz oznaczenie nieruchomości – Pomieszczenia w budynku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 5.
 

Lista osób spełniających warunki przetargowe i zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu oraz na tablicy ogłoszeń (II piętro).
 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości w przypadku udziału jednej z nich  (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa), a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.                                                                              


Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż  zwolniona jest od podatku od towarów i usług. 


Pomieszczenia będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w dniach 09.10.2023 r. – 07.11.2023 r. godz. 10:00 do 14:00 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 – tel. 76 81-88-370.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie przetargu (1.48 MB, .pdf)


 

Sprostowanie ogłoszenia o przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego

 

Burmistrz Miasta Chojnowa, prostuje treść opublikowanego ogłoszenia z dnia 2 października      2023 r. o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 5, wyznaczonym na dzień 8 listopada 2023r., godz. 12:00, w następujący sposób: 

Sformułowanie o brzmieniu: 

„W przetargu mogą brać udział właściciele wyodrębnionych lokali mieszczących się w budynku przy ul. Chmielnej 2” zastępuje się sformułowaniem: 

„W przetargu mogą brać udział właściciele wyodrębnionych lokali mieszczących się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 5.” 

Pozostałe warunki i treść przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 02.10.2023 r pozostają bez zmian. 

Informacja o sprostowaniu treści ogłoszenia o przetargu, podlega publikacji na stronach: http://bip.chojnow.net.pl/https://przetargi.chojnow.eu/Gazecie Chojnowskiej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie