GR.6840.14.2023                                                                           

Chojnów, dnia 9 sierpnia 2023 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyjnym 33/32 o powierzchni 29 m2, położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w obrębie 4 miasta Chojnowa, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00013615/5.

Cena wywoławcza nieruchomości: 32 000,00 zł

 

   Lp.

 

Numer działki

 

Powierz. działki

 

Położenie

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Wadium w zł

 

 

Cena wywoławcza 
w zł (w tym VAT 23%)

  1.

33/32

obręb 4

 

29 m2

_________

Pow. użyt.

22,5 m2

 

 ul. Dąbrowskiego 6

74 MW/MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej oraz nieuciążliwych usług komercyjnych, z dopuszczeniem garaży dla potrzeb mieszkańców wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

Zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie

6 400,00

32.000,00  (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych)

 

Zarządzeniem Nr 100/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 czerwca 2023 r. ww. nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość zlokalizowana jest w północno-centralnej części miasta, w strefie śródmiejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej o niskiej gęstości zabudowy. Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej, jednokondygnacyjny, o wymiarach 3,0 m x 7,5 m x wysokość 2,36 m, o powierzchni użytkowej 22,5 m2. Stolarka drzwiowa – dwudzielne wrota garażowe z deski drewnianej – do wymiany; ściany – murowane z cegły pełnej; dach – jednospadowy o konstrukcji masywnej – do remontu; rynny i obróbki blacharskie – brak; posadzki – wylewka cementowa, w stanie do zrobienia na nowo; instalacji elektrycznej oraz kanału – brak; stopień zużycia oceniono na 60% - wymagany częściowy remont kapitalny, w elementach budynku występują średnie uszkodzenia i ubytki. Działka leży w pobliżu terenu uzbrojonego w sieć elektro-energetyczną, gazową oraz wodno-kanalizacyjną. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe „B”.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonym uchwałą nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 9 poz. 377 z 16.04.1999 r.) działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 74 MW/MN/U, dla którego ustalono funkcję zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej oraz nieuciążliwych usług komercyjnych, z dopuszczeniem garaży dla potrzeb mieszkańców wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka położona ok. 50 m od ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, utwardzoną żwirem, zapewniony jest poprzez działkę nr 33/36, na którą ustanowiono służebność przejazdu i przechodu Zarządzeniem Nr 127/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Sprzedaż odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym, istniejącym w dniu podpisania protokołu. Gmina Miejska Chojnów nie odpowiada za wady ukryte zbywanych nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

            Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. Działka nie posiada dokumentacji geotechnicznej. Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za warunki hydrogeologiczne.

            Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2023 r. o godz. 12:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 22.09.2023 r. (ze wskazaniem numeru działki). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, pozostałym osobom na konto przez nich wskazane.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: 

• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu, 

• dowód tożsamości,

• potwierdzenie wniesienia wadium, 

• w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz. U. z  2020 r. poz. 1359) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa),

• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu,

• pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

• osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

            Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

            Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) sprzedaż zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81 86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

Do pobrania: Ogłoszenie o przetargu (2.31 MB, .pdf)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie