GR.6840.12.2023                                                                            

Chojnów, dnia 14 lipca 2023 r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 384/19, o powierzchni 754 m2, położonej przy ulicy Złotoryjskiej w obrębie 4 miasta Chojnowa, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00013615/5.

Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł

         

Lp.

 

Numer działki

 

Powierz. działki

 

Położenie

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Wadium w zł

 

Cena wywoławcza 
w zł (w tym VAT 23%)

  1.

384/19

obręb 4

754 m2

 ul. Złotoryjska

1 MN/MW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Dopuszcza się uzupełniające funkcje usługowe, nieuciążliwe, wbudowane lub w wyodrębnionych obiektach usługowych. Na terenach zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się lokalizację garaży stałych lub tymczasowych dla mieszkańców.

 

Zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie.

17.000,00

85.000,00  (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 

Zarządzeniem Nr 82/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 maja 2023 r. ww. nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość zlokalizowana jest w zachodniej części miasta na wysokości ul. Złotoryjskiej 13, na zapleczu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Teren jest płaski, porośnięty trawą, jeżynami i samosiewem. Ma kształt zbliżony do prostokąta. Na działce znajdują się pozostałości betonowych inspektów, ogrodzenia, drewniana szopa, nasadzenia owocowe, ozdobne oraz samosiew. W ulicy Złotoryjskiej, około 70 m od działki mieści się następujące uzbrojenie techniczne: sieć elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa i gazowa. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe „B”. Według hydroportalu ISOK nieruchomość położona jest w obszarze zagrożenia powodzią Q1% (raz na 100 lat).

W świetle art. 390 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Ponadto nieruchomość położona jest w obszarze ochrony konserwatorskiej nowożytnego układu urbanistycznego kształtowanego do 1945 roku. Obowiązują zapisy zawarte w § 7 nw. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespołu zabudowy Śródmieścia miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 9 poz. 377 z 16.04.1999 r.), działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1 MN/MW o funkcji terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, z dopuszczeniem uzupełniających funkcji usługowych, nieuciążliwych, wbudowanych lub w wyodrębnionych obiektach usługowych. Na terenach zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się lokalizację garaży stałych lub tymczasowych dla mieszkańców.

Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym, istniejącym w dniu podpisania protokołu. Uprzątnięcie nieruchomości z elementów inspektów, ogrodzeń, budowli, zadrzewień, itp., w celu swobodnego zagospodarowania działki, leżeć będzie w gestii nabywcy. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu jego dozbrojenia Miasto obciąży nabywcę nieruchomości opłatą adiacencką. Gmina Miejska Chojnów nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa oraz mapami zagrożenia powodziowego. Działka nie posiada dokumentacji geotechnicznej. Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za warunki hydrogeologiczne.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2023 r. o godz. 12:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: 

• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu, 

• dowód tożsamości,

• potwierdzenie wniesienia wadium, 

• w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z  2020 r. poz. 1359) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa),

• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu,

• pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

• osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 04.09.2023 r. (ze wskazaniem numeru działki). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, pozostałym osobom na konto przez nich wskazane.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2022 r. poz. 1846 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81 86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

Do pobrania: Ogłoszenie o przetargu (2.66 MB, .pdf)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie