GR.6840.4.2023                                                                                                                                          

Chojnów, dnia 13 lipca 2023 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 175/66, o powierzchni 6 m2, położonej przy ulicy Legnickiej w obrębie 6 miasta Chojnowa, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00014649/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 4 000,00 zł

 

   Lp.

 

Numer działki

 

Powierz. działki

 

Położenie

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Wadium w zł

 

Cena wywoławcza 
w zł (w tym VAT 23%)

  1.

175/66

obręb 6

6 m2

 ul. Legnicka

176 KS – teren obsługi komunikacji – zespół garaży samochodowych;

Zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie

800,00

4.000,00  (słownie: cztery tysiące złotych)

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Nieruchomość nie stanowi funkcjonalnej działki ze względu na jej wielkość, kształt i parametry. Działka stanowi przerwę pomiędzy garażami o szerokości około 1 metra. Wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, zabudowanych garażami, tj. do właścicieli działek nr 175/65 i nr 175/34. Zagospodarowanie nieruchomości wraz z działką przyległą stwarza większe możliwości funkcjonalne.

Zarządzeniem Nr 72/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 maja 2023 r. w/w nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego. Nieruchomość zlokalizowana jest we wschodniej części miasta, w strefie śródmiejskiej, w bliskim sąsiedztwie domów wielorodzinnych, na terenie płaskim. Kształt działki w formie prostokąta. Działka niezabudowana, stanowiąca przerwę między zespołem garaży w zabudowie szeregowej, funkcjonalna po połączeniu z działką przyległą. Działka położona ok. 50 m od ulicy Legnickiej; dojazd drogą gruntową, wewnętrzną, bez utrudnień. Nieruchomość leży w obszarze uzbrojonym w sieć energetyczną, gazową oraz wodno-kanalizacyjną (sieć miejska). W ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako 
Bi – inne tereny zabudowane.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz. 869 z 27.03.2002 r.), działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 176 KS o funkcji zespołu komunikacji – zespół garaży samochodowych.

Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny złożyć w sekretariacie, pokój nr 6 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, w terminie do dnia 11.09.2023 r. do godz. 1500, pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chojnowa nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2023 r. o godz. 12:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: 

• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu, 

• dowód tożsamości,

• potwierdzenie wniesienia wadium, 

• w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z  2020 r. poz. 1359) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa), 

• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu,

• pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach  i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

• osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 11.09.2023 r. (ze wskazaniem numeru działki). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. Działka nie posiada dokumentacji geotechnicznej. Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za warunki hydrogeologiczne. Sprzedaż odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym, istniejącym w dniu podpisania protokołu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia   14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, pozostałym osobom na konto przez nich wskazane.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2022 r. poz. 1846 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81 86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

Do pobrania: Ogłoszenie o przetargu (1.96 MB, .pdf)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie