BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w części zabudowanej obcymi nakładami w postaci pawilonu handlowego, oznaczonej numerem geodezyjnym 287/7 o powierzchni 418 m2, położonej przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego w obrębie 6 miasta Chojnowa, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00013613/1.

Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00 zł

Łączna wartość nakładów poniesionych na gruncie przez dzierżawcę wynosi 191 000,00 zł.

 

 

Lp.

 

 

Numer

działki

 

 

Powierz. działki

 

Położenie

 

 

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 

Wadium

w zł

 

 

Cena

wywoławcza 
w zł

1.

287/7

obręb 6

418 m2

ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego

161 MW,U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług – Uchwała Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34 poz. 869), 

20.1. MW,U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej komercyjnej – Uchwała Nr XXI/103/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.05.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2830); 

zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie

25.000,00

125.000,00 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Zarządzeniem Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2023 r. w/w nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość w części zabudowana obcymi nakładami inwestycyjnymi, stanowiącymi pawilon handlowy, położona jest w Chojnowie przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego, ma kształt regularnego wieloboku, funkcjonalna. Nakłady nie stanowią własności Gminy. Dostęp do komunikacji drogowej bezpośrednio od ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego. W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w sieć energetyczną, gazową oraz wodno-kanalizacyjną (sieć miejska). Nieruchomość gruntowa jest w części – o pow. 225 m2 objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas nieoznaczony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe „B” oraz zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – „Bp”.

W południowo-zachodniej części działki posadowiony jest pawilon handlowy, wybudowany w 1999 r. w typie WOLPYT, rozbudowany na początku dwutysięcznego roku. Obiekt parterowy, wyposażony w panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu, zapewniające ciepłą wodę oraz ogrzewanie. Wykonano go z płyt grubości 8 cm. Powierzchnia użytkowa pawilonu wynosi 99,10 m2. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, nieruchomość położona jest na terenie o poniższych funkcjach, oznaczonych symbolami:

- 161 MW,U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług – Uchwała Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34 poz. 869), 

- 20.1. MW,U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej komercyjnej – Uchwała Nr XXI/103/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.05.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2830); 

Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. Działka nie posiada dokumentacji geotechnicznej. Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za warunki hydrogeologiczne.

Sprzedaż odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym, istniejącym w dniu podpisania protokołu. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu jego dozbrojenia Miasto obciąży nabywcę nieruchomości opłatą adiacencką. Gmina Miejska Chojnów nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2023 r. o godz. 1200

w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 24.04.2023 r. (ze wskazaniem numeru działki). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 

Sprzedawana nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Z chwilą podpisania aktu notarialnego dotychczasowa umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu. W przypadku wygrania przetargu przez innego oferenta niż obecny dzierżawca przedmiotowej nieruchomości, nabywca działki nie będący właścicielem nakładów zobowiązany jest wpłacić wartość nakładów (pawilonu handlowego o wartości 167 000,00 zł oraz nawierzchni z kostki betonowej o wartości 24 000,00 zł), tj. kwoty 191.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), na rachunek bankowy Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: 

•    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu, 

•    dowód tożsamości,

•     potwierdzenie wniesienia wadium, 

•     w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z  2020 r. poz. 1359) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa), 

•    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu,

•    pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach 

i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

•    oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

•    osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia   14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, pozostałym osobom na konto przez nich wskazane.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2022 r. poz. 1846 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81 86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie I przetarg Boh. Powst. Warszaw. (2.58 MB, .pdf)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie