GR.6845.19.2021                                                                                              Chojnów, 2021 - 06 – 30

 

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów, oznaczonej numerem geodezyjnym 1/2 obręb 7 miasta Chojnowa o powierzchni 2 m2 (grunt pod 1 zniczomat) wpisanej w księdze wieczystej Nr LE1Z/00013616/2.

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi - 50,00 zł.

Wadium - 10,00 zł.

Okres dzierżawy - czas nieoznaczony.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2021 r.  o godz. 1100 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie  
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzędu do dnia  29 lipca 2021 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

            Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet opłat z tytułu czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ustalony w licytacji czynsz dzierżawny płatny jest miesięcznie do dnia 10-go każdego miesiąca. Może być waloryzowany co rok, począwszy od roku 2022, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

Do wylicytowanego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Uchylanie się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Po zawarciu umowy, dzierżawca zobowiązany będzie do:

- uiszczania należnych podatków związanych z dzierżawioną  nieruchomością,

- spełnienia przewidzianych prawem warunków, dotyczących ochrony przed zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego, a także innych warunków określonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych i przepisach dotyczących ochrony środowiska,

- zawarcia z właściwymi jednostkami umów dotyczących wywozu śmieci, dostawy energii elektrycznej i innych mediów niezbędnych do wykonywania celu umowy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod  numerem 76 818-66-84.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie