BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Tulipanowej w obrębie 4 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 224/4 o powierzchni 1695 m2 (KW nr LE1Z/00013615/5) wraz z udziałem ½ w działce nr  224/3 o pow. 60 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00047324/5, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Łączna cena wywoławcza nieruchomości gruntowej – 140 000,00 zł ( w tym VAT 23%)

Wadium – 28 000,00 zł.

 

Zarządzeniem Nr 118/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 września 2020 r. nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym działki 224/4 wraz z udziałem ½ w działce  o numerze 224/3 została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu.

Nieruchomość położona jest na obrzeżach centrum Chojnowa, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej i ogrodów działkowych. W pobliżu nieruchomości znajduje się rzeka Skora.  Przedmiotowa działka  ma kształt nieregularny, jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami stanowiącymi pozostałość dawnego sadu. W ulicy Tulipanowej znajduje się następujące uzbrojenie (według mapy zasadniczej): sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna i gazowa. Ulica Tulipanowa posiada nawierzchnię tłuczniową. Dojazd do przedmiotowej działki drogą gruntową, wewnętrzną, bez utrudnień -   od strony ul. Tulipanowej.

Działka nr 224/3 jest wydzielona jako droga wewnętrza gruntowa, nieurządzona i sprzedawana jest w udziale 1/2 jako droga dojazdowa.  

W ewidencji gruntów i budynków miasta Chojnowa działki  nr 224/4 i 224/3 są oznaczone jako użytki rolne – grunty orne RIIIa. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany jest do uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

 Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.05.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2830 z dnia 10.06.2016 r.) działki 224/4 i 224/3 położone są na terenie oznaczonym symbolem 15.1.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych – wyłącznie wbudowane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Ponadto teren położony jest w całości na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (zasięg zalewu wody o prawdopodobieństwie przewyższenia Q 1%) – obowiązują przepisy odrębne (zakazy) wynikające z ustawy Prawo wodne.

W świetle ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Ponadto nieruchomość położona jest w obszarze ochrony konserwatorskiej nowożytnego układu urbanistycznego kształtowanego do 1945r. oraz obszarze OW obserwacji archeologicznej. Obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ww. planu zagospodarowania przestrzennego.

Tekst i rysunek planu miejscowego obowiązujący dla nieruchomości dostępny jest na stronie internetowej https://www.chojnow.eu/ . Integralną częścią miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są rysunki planów, zatem konieczne jest łączne czytanie części tekstowej i graficznej planu, co daje kompletne informacje o możliwościach zagospodarowania danej nieruchomości i ewentualnych ograniczeniach.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leżą w całości po stronie nabywcy.

Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym, nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym istniejącym w dniu podpisania protokołu. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu ich dozbrojenia Miasto obciąży nabywców nieruchomości opłatami adiacenckimi.

Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 09 marca 2021 r. godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

·      oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu,

·      dowód tożsamości,

·       potwierdzenie wniesienia wadium,

·       w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa),

·      w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu;

·      pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

·      oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 02.03.2021 r. (ze wskazaniem numeru działki). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 1 400,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.chojnow.net.pl/

 

Załączniki (w tym oświadczenia): (2.53 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie