BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Ogrodowej w obrębie 4 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 330/12 o powierzchni 1524 m2, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00013615/5 z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną; jednorodzinną lub usługi komercyjne.

 

Łączna cena wywoławcza nieruchomości gruntowej – 219 000,00 zł ( w tym VAT 23 %)

Wadium – 43 800,00 zł.

 

Zarządzeniem Nr 112/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2020 r. niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym działki 330/12 położona przy ul. Ogrodowej w Chojnowie została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu.

Działka położona jest na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Ogrodowej. Nieruchomość jest niezabudowana i porośnięta chwastami. W ulicy Ogrodowej i Reymonta znajduje się uzbrojenie techniczne (wg mapy zasadniczej): sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektroenergetyczna i gazowa. Do działki doprowadzone są przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Ponadto przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna eND i kanalizacji deszczowej kD300. Ulice Reymonta i Ogrodowa posiadają nawierzchnię tłuczniową.

Nabywca nieruchomości gruntowej zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidować z przebiegiem istniejącej sieci, przełoży ją na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

W ewidencji gruntów i budynków miasta Chojnowa działka oznaczona jest jako użytek rolny – grunty orne RII i RIIIa. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany jest do uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

 Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.05.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 2830 z dnia 10.06.2016r.) działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 7.4.MW,MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren zabudowy usługowej komercyjnej.  Nieruchomość położona jest w obszarze ochrony konserwatorskiej nowożytnego układu urbanistycznego kształtowanego do 1945 r. oraz w obszarze OW obserwacji archeologicznej. Wszystkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leżą w całości po stronie nabywcy.

Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym, nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym istniejącym w dniu podpisania protokołu. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu ich dozbrojenia Miasto obciąży nabywców nieruchomości opłatami adiacenckimi.

Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 09.11.2020 r. (ze wskazaniem numeru działki). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 2.190,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.


Załączniki:(2.12 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie