Burmistrz  Miasta  Chojnowa

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Wincentego Witosa 15 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 56/57 o powierzchni 216 m2 wraz z udziałem w gruncie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00020431/3.

 

 

Lp.

Pow. użytkowa
lokalu w m2

Udział 

w działce

i częściach

wspólnych

budynku

Wadium

w zł

Cena  wywoławcza (brutto)

w zł, w tym

opis lokalu

lokal

ułamkowa cena gruntu

1.

28,6 m2

4/100

8.000,00

 

40.000,00

 

lokal składa  się z  jednego pokoju  i kuchni. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnica nr 9 o pow. 6,8 m2.

Lokal położony jest na II piętrze.

39.100,00

900,00

         Zarządzeniem  Nr 78/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 czerwca 2020 r. lokal mieszkalny  nr 3  mieszczący się w budynku położonym przy ul. Witosa 15 w Chojnowie został przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu.

          Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nieruchomość zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.) ujęta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną – oświetleniową, gazową, grzewczą – piece kaflowe lub c.o. etażowe. W lokalu będącym przedmiotem sprzedaży brak jest wody oraz pionu wodno – kanalizacyjnego, w.c. znajduje się na III piętrze (w części wspólnej budynku). Jest to lokal o niskim standardzie.

Przetarg odbędzie się w dniu 16  listopada 2020 r. o godz.  1000  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów  do dnia 09.11.2020r. Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa), a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone  niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.

         W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Nabywcę, od dnia nabycia nieruchomości, wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową. Do czasu podjęcia innych uchwał przez Wspólnotę Mieszkaniową dotychczasowy sposób zarządu odnosić się będzie do nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszystkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  400,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Lokal można oglądać w dniach 02.11.2020 r. – 13.11.2020 r. w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,     ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów – tel. 76 81-88-370.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem  76 81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Załączniki:(1.59 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie