Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszczących się w budynku przy ul. Mikołaja Reja 13 na sprzedaż pomieszczenia mieszkalnego oznaczonego nr 7 niespełniającego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej

Położenie

i opis

Pow. użytkowa pomieszczenia
w m2

Udział 

w działce

i częściach

wspólnych

budynku

Wadium

w zł

Cena  wywoławcza (brutto)
w zł, w tym

Pow. działki
 i nr KW

lokal

ułamkowa cena gruntu

 

 ul. Mikołaja Reja 13 (II piętro)

 Opis:

 Pomieszczenie mieszkalne - pokój
 o pow. użytkowej 12,70 m2  oraz
 pomieszczenie przynależne -  
 komórka nr 7  o pow. 4,70 m2

 

12,70 m2

48/1000

4 000,00

 

 

 

20 000,00

 

 

0,0197 ha

 

LE1Z/

00020450/2

 

19 232,00

768,00

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonym Uchwałą  Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 9, poz. 380 z dnia 16.04.1999 r.), nieruchomość ujęta jako teren zabudowy mieszkaniowej. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z charakterem użytkowania.

Zarządzeniem  Nr 78/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 czerwca 2020 r. w/w lokal został przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu.  Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe pomieszczenie nie stanowi samodzielnego lokalu mieszkalnego (brak pomieszczeń pomocniczych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców tj. kuchni, łazienki, w.c.) zasadnym jest ograniczenie kręgu osób mogących wziąć udział w przetargu.

Możliwa jest zatem jedynie sprzedaż w/w pomieszczenia jako przynależnego do jednego z wyodrębnionych lokali znajdujących się w budynku przy ul. Mikołaja Reja 13. Sprzedaż na rzecz osoby niebędącej współwłaścicielem budynku mogłaby spowodować szereg konfliktów przy próbie jego adaptacji na samodzielny lokal mieszkalny lub użytkowy.

            Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową.  Pomieszczenie mieszkalne wymaga generalnego remontu: brak instalacji wodno – kanalizacyjnej, nieszczelna stolarka okienna, brak instalacji  grzewczej, instalacja elektryczna wymaga wymiany.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2020 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  200,00 zł.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu mogą brać udział właściciele wyodrębnionych lokali mieszczących się w budynku przy
ul. Mikołaja Reja 13, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 

1.    wniosą wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 15.10.2020 r. Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie    nieruchomości,  imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

2.    złożą najpóźniej w dniu 16.10.2020 r. do godziny 15.00 w sekretariacie (pokój nr 6 –I piętro) Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości lokalowej (samodzielnego lokalu) znajdującej się w w/w budynku wraz z załączoną kserokopią dowodu wpłaty wyznaczonego wadium i oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Chojnowie w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (załączniki do pobrania w pok. Nr 12 Urzędu Miejskiego w Chojnowie).

         Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie, na której należy podać datę przetargu oraz oznaczenie nieruchomości – Pomieszczenie nr 7  w budynku przy ul. Mikołaja Reja 13.

          Lista osób spełniających warunki przetargowe i zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 21.10. 2020 r. na tablicy ogłoszeń nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (II piętro).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości w przypadku udziału jednej z nich  (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa), a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Nabywcę od dnia nabycia nieruchomości wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową.  Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem pomieszczenia, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż  lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Pomieszczenie mieszkalne będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w dniach 01.10.2020 r. – 13.10.2020 r. w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 – tel. 76 81-88-370.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

 Załączniki:(1.84 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie