Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ul. Legnickiej 17A, usytuowanym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 450/16 o pow. 118 m2 wraz z udziałem w gruncie, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00047111/9

 

 

Lp.

 

    Kondygnacja

Opis i pow. użytk.
lokalu w m2

Udział w działce

      i częściach

      wspólnych

       budynku

 

Wadium

    w zł

Cena wywoławcza

        w zł, w tym

 

pomieszcz.

przynależn.

   

      lokal

 ułamkowa

   wartość

    gruntu


 

 

1.

 

 

          parter  

(I kondygnacja)

 

lokal mieszkalny nr 1 o pow. użyt. 33,06 m2,  składający się z jednego pokoju,   przedpokoju, kuchni 
 i  w.c.   

 

 

        31/100

 

 

11 000,00

 

         55 000,00

  


 

51 300,00

 

 3 700,00


Komórka nr 1 o pow. 6,71 m2

położona na parterze budynku


Zarządzeniem Nr 111a/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 sierpnia 2019 r. w/w lokal został przeznaczony do sprzedaży w formie przetargu.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość
w stanie istniejącym. Nieruchomość zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa,
zatwierdzonego Uchwałą  Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.) ujęta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz nieuciążliwych usług komercyjnych. Dopuszczalna także zabudowa jednorodzinna. Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną – oświetleniową, wodno-kanalizacyjną, gazową,  grzewczą – c.o. etażowe. Lokal wymaga remontu kapitalnego – skute tynki.

            Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130  Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 16 grudnia 2019 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg
z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Nabywcę od dnia nabycia nieruchomości wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową. Do czasu podjęcia innych uchwał przez Wspólnotę Mieszkaniową, dotychczasowy sposób zarządu odnosić się będzie do nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  550,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

                   Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Lokal można oglądać w dniach 02.12.2019 r. - 16.12.2019 r.  w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 – tel. 76/81-88-370. Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

Załączniki  (1.54 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie