BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Tulipanowej w obrębie 4 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 224/8 o powierzchni 912 m2 wraz z udziałem  w wysokości ½ w działce 224/3 o pow. 60 m2, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00013615/5, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Łączna cena wywoławcza nieruchomości pod zabudowę i udziału w drodze
– 74 300,00 zł ( w tym VAT 23 %)

Wadium – 14 860,00 zł.

 

Zarządzeniem Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 stycznia 2018 r. nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi działek 224/8 i 224/3 została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.  Działka ma kształt zbliżony do trapezu i od strony północnej, wschodniej i południowej jest ogrodzona.

Działka nr 224/3 jest wydzielona jako droga wewnętrzna gruntowa, nieurządzona, sprzedawana będzie w udziałach jako droga dojazdowa.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Według mapy zasadniczej w ul. Tulipanowej znajduje się pełne uzbrojenie techniczne: sieć gazowa, wodociągowa, energetyczna, telefoniczna i kanalizacji sanitarnej. Warunki podłączenia do sieci powinne być  uzgodnione z instytucjami branżowymi na wniosek i koszt nabywcy.

Nieruchomość o numerze działki 224/8 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/222/2002 z dnia 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), oznaczona jest symbolem 89 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast działka 224/3 oznaczona jest  symbolem 15.1.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, zatwierdzonym Uchwałą nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.05.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2830 z dnia 10.06.2016 r.).
           W ewidencji gruntów i budynków miasta Chojnowa działka oznaczona jest jako użytek rolny – grunty orne RIVa, a działka 224/3 jako RIIIa. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany jest do uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 1100  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

            Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto
Nr 34102052260000610205198520
Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do dnia 22 maja  2018 r. (ze wskazaniem numeru działki).

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie uczestnikom przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej nieruchomości wraz z udziałem w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 750,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Załączniki (2.53 Mb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie