Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

 

szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w klatce 10 w budynku sześcioklatkowym, całkowicie podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16 ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2, 4, usytuowanym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 33/7, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 09.10.2101 r. ułamkowej części gruntu, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00022072/2

 

 

Lp.

 

    Kondygnacja

Pow. użytk.
lokalu w m2

Udział w działce

      i częściach

      wspólnych

       budynku

 

Wadium

    w zł

Cena wywoławcza

        w zł, w tym

 

pomieszcz.

przynależn.

   

      lokal

 ułamkowa

   wartość

    gruntu


 

 

1.

 

 

          III piętro  

(IV kondygnacja)

lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytk. 62,65 m2,  składający się z trzech pokoi,   przedpokoju, kuchni   (brak armatury),

łazienki  ( brak  armatury)                                     
i  w.c. oraz    przynależnej
do lokalu  loggii

 

 

        18/1000

 

 

25 200,00

 

         126 000,00

  


 

120 200,00

 

 5 800,00


piwnica nr 1  o pow. 1,80 m2

piwnica nr 10 o pow. 5,90 m2


Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 2 lutego 2017 r. w/w lokal został przeznaczony do sprzedaży w formie przetargu.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą 
Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 1998 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.),
ujęta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz nieuciążliwe usługi komercyjne. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe. Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną – oświetleniową, wodno-kanalizacyjną, gazową, telefoniczną, grzewczą – c.o. etażowe ( każdy lokal posiada własny piec c.o.).

W związku z planowanymi pracami remontowymi części wspólnych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2, 4 i ul. Wincentego Witosa 10, 12, 14, 16 zaciągnęła kredyt, który podlegać będzie spłacie do 2036 roku. W okresie kredytowania stawka funduszu remontowego na ten cel będzie wynosiła 2,60 zł/m2.

            Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
24 listopada 2017 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie uczestnikom przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  1 260,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu odbył się w dniu 06.04.2017 r., drugi odbył się w dniu 12.05.2017 r., trzeci odbył się 27.06.2017 r., czwarty odbył się w dniu 04.08.2017 r., piąty odbył się 10.10.2017 r.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Lokal można oglądać w dniach 30.10.2017 r. - 24.11.2017 r.  w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 – tel. 76/81-88-370. Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem
76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 załączniki (2.17 Mb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie