Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku 3-kondygnacyjnym, wielolokalowym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym przy Rynku nr 6 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerami geodezyjnymi 306/11 i 306/24 o łącznej pow. 188 m2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, dla której Sąd Rejonowy  w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00029338/4:

 

 

Lp.

 

    Kondygnacja

               Pow. użytk.
               lokalu w m2

 Udział w działce

      i częściach

       wspólnych

     budynku

 

  Wadium

         w zł

 

           Cena

       wywoławcza

            w zł

                pomieszcz.

               przynależn.

 

 

   1.

 

 

          II piętro

   (III kondygnacja)

 

 

        lokal mieszkalny nr 4

        o pow. użytk. 113,8 m2,
  składający się z dwóch pokoi,
  kuchni, łazienki, przedpokoju
 oraz trzech spiżarek – lokal  
  do remontu

 

 

          36/100

 

 

     16 000,00

 

 

         80 000,00

 

 

 komórka nr 1 o pow. 9,7 m2
 znajdująca się na parterze

Zarządzeniem Nr 135/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 listopada 2014 r. w/w lokal mieszkalny przeznaczony został do sprzedaży.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujęta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz nieuciążliwe usługi komercyjne i handel. Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Budynek mieszczący lokal ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

           Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 1300 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego 
w Chojnowie. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto
Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia
8 lutego 2017 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostające
w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że lokal będzie nabywany z majątku
odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   /j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż   800,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej,  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art.   41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Koszty związane
z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 11.02.2015 r., drugi przetarg odbył się 20.05.2015 r., trzeci odbył się 10.11.2015 r., czwarty odbył się 19.01.2016 r., piąty odbył się 09.03.2016 r., szósty odbył się 24.05.2016 r., siódmy odbył się 18.08.2016 r., ósmy odbył się 07.10.2016 r.

Lokal można oglądać w dniach 16.01.2017 r. - 08.01.2017 r.  w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 –
tel. 76/81-88-370. Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/8168684.

           Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.          (2.16 Mb)

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie