login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Przetargi - Drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszczących się w budynku przy ul. Chmielnej 2 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczeń gospodarczych wraz z udziałem w nieruchomości g

Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

 

drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszczących się w budynku przy ul. Chmielnej 2 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczeń gospodarczych wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej

 

 

Lp.

Położenie

i opis lokalu

Pow. użyt. lokalu
w m2

Udział 

w działce

i częściach

wspólnych

budynku

Wadium

w zł

Cena  wywoławcza (brutto)
w zł, w tym

Pow. działki
 i nr KW

lokal

ułamkowa cena gruntu

1.

ul. Chmielna 2 (parter)

Opis:

- pomieszczenie nr 1 o pow. 3,7 m2 ,
- pomieszczenie nr 2 o pow. 15,80 m2,

- pomieszczenie przynależne - piwnica
  nr 3 o pow. 2,40 m².

 

19,50 m2

12/100

7 000,00

 

 

 

35 000,00

 

 

0,0219 ha

 

LE1Z/

00023458/9

 

32 200,00

2 800,00


Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonym Uchwałą  Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 9, poz. 380 z dnia 16.04.1999 r.), nieruchomość ujęta jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług komercyjnych nieuciążliwych. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z charakterem użytkowania.

Zarządzeniem  Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 czerwca 2020 r. w/w pomieszczenia zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego. Ograniczenie osób mogących wziąć udział w przetargu zostało wprowadzone ze względu na brak samodzielności lokalu.

Możliwa jest zatem jedynie sprzedaż przedmiotowych pomieszczeń jako przynależnych do jednego z wyodrębnionych lokali znajdujących się w budynku przy ul. Chmielnej 2. Sprzedaż pomieszczeń na rzecz osoby niebędącej współwłaścicielem budynku mogłaby spowodować szereg konfliktów przy próbie adaptacji tych pomieszczeń na samodzielny lokal mieszkalny lub użytkowy.

            Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną - oświetleniową, gazową, grzewczą – piece kaflowe. Pomieszczenia wymagają generalnego remontu: osuszenie i odgrzybienie ścian, wymiana stolarki i instalacji, założenie armatury.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  350,00 zł.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 W przetargu mogą brać udział właściciele wyodrębnionych lokali mieszczących się w budynku przy ul. Chmielnej 2, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 

1.    wniosą wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 19.11.2020 r. Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie    nieruchomości,  imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

2.    złożą najpóźniej w dniu 20.11.2020 r. do godziny 15.00 w sekretariacie (pokój nr 6 – I piętro) Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości lokalowej (samodzielnego lokalu) znajdującej się w w/w budynku wraz z załączoną kserokopią dowodu wpłaty wyznaczonego wadium i oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Chojnowie w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (załączniki do pobrania w pok. Nr 12 Urzędu Miejskiego w Chojnowie)

         Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie, na której należy podać datę przetargu oraz oznaczenie nieruchomości – Pomieszczenia w budynku przy ul. Chmielnej 2.

          Lista osób spełniających warunki przetargowe i zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 25.11.2020 r. na tablicy ogłoszeń nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (II piętro).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości w przypadku udziału jednej z nich  (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa), a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Nabywcę od dnia nabycia nieruchomości wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową.  Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż  zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Pomieszczenia będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w dniach 02.11.2020 r. – 13.11.2020r. w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 – tel. 76 81-88-370.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Załączniki:(2.03 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie