BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

 

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 4 miasta Chojnowa, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00013615/5:

 

 

Lp.

 

 

Nr

dział-

ki

 

 

Pow. dz.

w m2

 

 

Położenie

 

 

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 

 

Wadium

w zł

 

 

Cena

wywoławcza w zł

(w tym VAT 23 %)

 

 

1.

 

 

 

460/12

 

 

 

993

 

 

 

ul. J. Pawła II

obręb 4

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne - wyłącznie wbudowane
w budynku mieszkalnym; zagospodarowanie zgodnie
z zapisem w planie

 

 

 

19 400,00

 

 

 

97 000,00

 

2.

 

460/13

 

1149

 

ul. J. Pawła II

obręb 4

 

-------//-------

 

22 400,00

 

112 000,00

 

3.

 

460/14

 

1036

 

ul. J. Pawła II

obręb 4

-------//-------

 

20 200,00

 

101 000,00

Zarządzeniem Nr 161/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 grudnia 2018 r. w/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

Działki zlokalizowane są w strefie śródmiejskiej miasta, blisko centrum, w sąsiedztwie działek znajdują się zabudowania mieszkaniowe, wielorodzinne. Kształt działek zbliżony do prostokąta, teren płaski, porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami i krzewami. Ich ewentualna wycinka może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu (nie dotyczy to drzew i krzewów owocowych).  Wjazd na działki poprzez drogę wewnętrzną. W ewidencji gruntów sklasyfikowane są jako tereny przeznaczone pod zabudowę – Bp.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2830 z dnia 30 maja 2016 r.), działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 7.10.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne wyłącznie wbudowane w budynku mieszkalnym, w obszarze ochrony konserwatorskiej nowożytnego układu urbanistycznego kształtowanego do 1945 r., działki nr 460/13 i 460/14 położone są częściowo w obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej ośrodka historycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/2644/420. Ponadto działki nr 460/12, 460/13, 460/14 położone są w obszarze OW obserwacji archeologicznej.  Wszystkie działania inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Teren, na którym usytuowane są działki uzbrojony jest w sieć energetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną – sieci znajdują się w przyległych ulicach. Do działek doprowadzone są przyłącza sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.   Przez działki nr 460/12, 460/13 i 460/14 biegną nieczynne przewody sieci kanalizacyjnej. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidować z przebiegiem istniejącej nieczynnej sieci, nabywca dokona jej likwidacji na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną w obszarze działek występują złożone warunki hydrogeologiczne – okresowo po obfitych opadach lub roztopach, wody mogą się zbierać na powierzchni terenu, a w podłożu działki poziomy wód mogą się podnosić i mogą pojawiać się sączenia śródglinowe. Ponadto, warunki budowlane na przedmiotowych działkach są trudne, z uwagi na występowanie w podłożu grubej warstwy nasypowej, występowanie nienośnych gruntów organicznych i słabonośnych gruntów pylastych oraz nieregularny układ warstw geologicznych w podłożu.  Powyższe czynniki powodują ograniczenia w projektowaniu obiektów budowlanych – możliwa jest lokalizacja lekkiej niewymagającej zabudowy, w przypadku budowy obiektu wywierającego duże naciski zaleca się jego posadowienie na fundamentach pośrednich, głębokich (fundamenty palowe).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa oraz dokumentacją geotechniczną.  Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leżą w całości po stronie nabywcy.

Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym, nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym istniejącym w dniu podpisania protokołu. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu ich dozbrojenia Miasto obciąży nabywców nieruchomości opłatami adiacenckimi.

Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

Przetarg, oddzielnie na każdą z nieruchomości, odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 r.  o godz. 1200  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

·      oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu,

·      dowód tożsamości,

·       potwierdzenie wniesienia wadium,

·       w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z  2020 r. poz. 1359) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa),

·      w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu;

·      pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

·      oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do dnia 04.06.2021 r. (ze wskazaniem numeru działki). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium upoważnia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia   14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. J. Pawła II, odbył się w dniu 22.10.2020 r., drugi przetarg odbył się w dniu 10.02.2021 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.


Załączniki:(3.59 Mb)
Rozstrzygnięcie:(271.50 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie