BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

ogłasza

pierwszy przetarg   ustny  nieograniczony   na   sprzedaż   następujących   nieruchomości  położonych w obrębie  6 miasta  Chojnowa,  przeznaczonych  pod  zabudowę garażami, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00013613/1:

 

    Lp.

 

       Nr działki

 

    Pow. działki
           w m2

        

Cena wywoławcza działki w zł
          (w tym podatek VAT 23 %)

 

     Wadium w zł

       1.

278/19

19

8.100,00

1.620,00

       2.

278/25

19

8.100,00

1.620,00

       3.

278/26

19

8.100,00

1.620,00

       4.

278/27

19

8.100,00

1.620,00

       5.

278/28

19

8.100,00

1.620,00

       6.

278/29

19

8.100,00

1.620,00

       7.

278/30

19

8.100,00

1.620,00

       8.

278/31

19

8.100,00

1.620,00

       9.

278/32

19

8.100,00

1.620,00

     10.

278/33

19

8.100,00

1.620,00

Zarządzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 sierpnia 2018 r. w/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu.

Działki położone są w południowo – wschodniej części miasta,  kilkadziesiąt metrów od ulicy W. Sikorskiego, w sąsiedztwie znajdują się zabudowania wielorodzinne typu osiedlowego oraz jednorodzinne. Działki korzystne do zabudowy garażowej. Dojazd do ww. nieruchomości drogą utwardzoną kruszywem, bez utrudnień.  Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości są niezabudowane, porośnięte chwastami i wysokimi trawami; w pobliżu działek przebiega sieć elektroenergetyczna.

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia  30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), działki leżą na terenie oznaczonym symbolem 168 KS, dla którego ustalono funkcję obsługi komunikacji – zespół garaży samochodowych. W ewidencji gruntów działki oznaczone są symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Nieruchomości wolne są od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań, nabywca przejmuje nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym istniejącym w dniu podpisania protokołu.

Przetarg, oddzielnie na każdą z nieruchomości, odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 1200  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy  wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 10.11.2020 r. (ze wskazaniem numeru działki). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wadium upoważnia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.  Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zaś pozostały uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.                                                               

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto  Nr  13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

 Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020  r. poz. 65 t.j.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem  76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Załączniki:(1.72 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie