BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

ogłasza

drugi przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  następujących  nieruchomości położonych przy ul. Zielonej w obrębie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami wraz ze sprzedażą działki nr 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynoszącym 1/31 dla każdej z nieruchomości wymienionych w wykazie, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00013615/5:

 

       Lp.

 

   Nr działki

 

  Pow. działki
       w m2

         Cena wywoławcza działki w zł
wraz z udziałem  1/31 w  działce 52/32

          (w tym podatek VAT 23 %)

 

     Wadium w zł

       1.

     52/1

        20

9 300,00

         1 860,00

       2.

     52/2

        19

8 950,00

         1 790,00

       3.

     52/3

        19

8 950,00

         1 790,00

       4.

     52/4

        19

8 950,00

         1 790,00

       5.

     52/5

        19

8 950,00

         1 790,00

       6.

     52/7

        20

9 300,00

         1 860,00

       7.

     52/8

        19

8 950,00

         1 790,00

       8.

     52/9

        19

8 950,00

         1 790,00

       9.

     52/10

        19

8 950,00

         1 790,00

Zarządzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08.04.2020 r. w/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu.

Działki położone są w północnej części miasta, w strefie śródmiejskiej, kilkanaście metrów od ulicy Zielonej.  Bezpośrednie sąsiedztwo terenów PKP oraz zabudowanych nieruchomości komercyjnych. Działki korzystne do zabudowy garażowej. Dojazd do przedmiotowych działek drogą gruntową, wewnętrzną, bez utrudnień.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), działki leżą na terenie oznaczonym symbolem 61 KS, dla którego ustalono funkcję obsługi komunikacji – zespół garaży samochodowych. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.

Nieruchomości wolne są od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań, nabywca przejmuje nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym istniejącym w dniu podpisania protokołu.

Przetarg, oddzielnie na każdą z nieruchomości, odbędzie się w dniu 23 października 2020 r. o godz. 1200  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg
z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

            Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy  wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 16.10.2020 r. (ze wskazaniem numeru działki). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

           Wadium upoważnia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.  Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zaś pozostały uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.                                                                

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto  Nr  32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020  r. poz. 65 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Zielonej odbył się w dniu 10.07.2020 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem  76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

Załączniki:(1.49 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie