Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

 

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku będącym w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość" w Chojnowie, położonym przy ul. Władysława Łokietka 1B w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 264/5 o powierzchni 1199 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00034521/2.

 

 

Lp.

 

 

Kondygnacja

Pow. użytkowa
lokalu w m2

Udział 

w działce

i częściach

wspólnych

budynku

Wadium

w zł

Cena  lokalu wraz
z gruntem

w zł, w tym

opis lokalu

lokal

ułamkowa cena gruntu

1.

III piętro

(IV kondygnacja)

62,70 m2

4858/100 000

27 000,00

 

135 000,00

 

lokal składa się z trzech pokoi,

kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c.

W skład lokalu wchodzi balkon
oraz  pomieszczenie przynależne
 tj. piwnica nr 1B/7 o pow. 4,1 m²

KW lokalu - LE1Z/00038575/3

 

130 570,00

4 430,00

Zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w/w lokal został przeznaczony do sprzedaży w formie przetargu.

Nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną na rzecz PKO BP S.A. Oddział 1 w Chojnowie, która zostanie rozliczona z ceny sprzedaży nieruchomości i jej wykreślenie nastąpi po wymienionym rozliczeniu i uzyskaniu zgody wierzyciela na jej wykreślenie. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nieruchomość zagospodarowana jest, jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30.01.2002 r.(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 869) ujęta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.  Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową – c.o. (zdalaczynne).

Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 28 lipca 2020 r. Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Nabywcę od dnia nabycia nieruchomości wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Spółdzielnię Mieszkaniową.  Nabywca ponosi wszelkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych nieruchomości, stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 1 350,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

 Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 24 kwietnia 2020 r., drugi odbył się w dniu 16 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Lokal można oglądać w dniach 13.07.2020r. - 24.07.2020 r. w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Chojnowie pl. Zamkowy 1, pok. 12 – tel. 76 81-86-684.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 Załączniki:(2.81 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie