GR.6845.12.2020                                                                                           Chojnów, dnia 2020-06-01

 

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Parkowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 30/3 obręb 6 miasta o powierzchni 557 m2 wpisanej w księdze wieczystej Nr LE1Z/00013613/1, z przeznaczeniem na jako teren rekreacyjny – bez możliwości trwałych nasadzeń.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 173,00 zł.

Wadium - 34,00 zł.

Okres dzierżawy - czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r.  o godz. 1100 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego                       w Chojnowie,  Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie  
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzędu do dnia  6 lipca 2020 r. Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

              Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet opłat z tytułu czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie,   tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli i najemców lokali w budynku przy ul.  Sobieskiego 4, gdyż dojście do przedmiotu dzierżawy możliwe jest tylko przez teren w/w nieruchomości.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu do dnia 6 lipca 2020 r. do godz. 14.00  zobowiązane są złożyć w siedzibie tut. Urzędu pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w w/w budynku oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Chojnowie. Dokumenty, o których mowa należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu: dzierżawa części nieruchomości nr 30/3 obręb 6 miasta.

 Na dzień przed terminem przetargu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mnie niż 10,00 zł.

Uchylanie się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium.

Ustalony w licytacji czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Czynsz podlega corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez GUS (stawka rocznego czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości) i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

Do wylicytowanego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości określone zostaną w umowie dzierżawy

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod  numerem       76 818-66-84.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie