Burmistrz  Miasta  Chojnowa

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w  budynku położonego przy ul. Jana Kochanowskiego 5 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 159/2 o  powierzchni 631 m2 wraz z udziałem w gruncie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00015001/2.

 

 

Lp.

 

 

Kondygnacja

Pow. użytkowa
lokalu w m2

Udział 

w działce

i częściach

wspólnych

budynku

Wadium

w zł

Cena  wywoławcza

w zł, w tym

opis lokalu

lokal

ułamkowa cena gruntu

1.

parter

(I kondygnacja)

20 ,00 m2

526/10 000

11 600,00

 

58 000,00

 

lokal składa się z jednego       pokoju , wnęki kuchennej, przedpokoju i łazienki z w.c..

KW LE1Z/00025946/1

55 450,00

2 550,00

            Zarządzeniem  Nr 142/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 października 2019 r. w/w lokal został przeznaczony do sprzedaży w formie przetargu.
             Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nieruchomość zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 34, poz. 869) ujęta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową,c.o.(zdalaczynne).

          Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów  do dnia 5 grudnia 2019 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490/. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone  niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym.

           W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

        Nabywcę, od dnia nabycia nieruchomości, wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową. Do czasu podjęcia innych uchwał przez Wspólnotę Mieszkaniową dotychczasowy sposób zarządu odnosić się będzie do nabywcy niniejszego lokalu. Nabywca ponosi wszystkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych.

           O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  580,00 zł.
          Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej
, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U.  z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art.   41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług. Lokal można oglądać w dniach 14.11.2019  - 05.12.2019 r.    w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w pokoju nr 12 - II piętro.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem
76 81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

 Załączniki:(1.58 Mb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie