BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

 

dwudziesty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00040662/7:

 

 

Lp.

 

 

Nr

dział-

ki

 

 

Pow. dz.

w m2

 

 

Położenie

 

 

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 

 

Wadium

w zł

 

Cena

wywoławcza
w zł

(w tym VAT
23 %)

 

1. 

 

43/16

 

1135

 

ul. Pogodna

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne; zagospodarowanie zgodnie
z zapisem w planie

 

10 908,00

 

54 540,00

2.

43/19

1205

ul. Pogodna

-------//-------

11 034,00

55 170,00

3.

110

999

ul. Radosna

-------//-------

   9 648,00

48 240,00

4.

108/1

1085

ul. Miła

-------//-------

10 476,00

52 380,00

5.

108/2

1162

ul. Miła

-------//-------

11 178,00

55 890,00

6.

108/4

1203

ul. Miła

-------//-------

11 592,00

57 960,00

7.

108/7

1219

ul. Miła

-------//-------

11 718,00

58 590,00

8.

108/9

1372

ul. Miła

-------//-------

13 104,00

65 520,00

9.

108/10

1372

ul. Miła

-------//-------

13 104,00

65 520,00

 

Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 maja 2016 r. w/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu.

Działki położone są w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo powstałego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas użytkowane rolniczo. Przedmiotowe działki mają dostęp do drogi publicznej przez drogę dojazdową i drogi wewnętrzne o nawierzchni utwardzonej tłuczniem drogowym. Działki sklasyfikowane są, jako użytek rolny – grunty orne RIII a.  Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany jest do uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą  Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 172, poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.), działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN i 1.2.MN. Działki uzbrojone są w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową (przyłącza do sieci znajdują się przy granicy działek). Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.

Nieruchomości są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań.

            W granicach działek nr 43/19, 108/9 i 108/10 przebiega sieć uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w działce nr 43/19 przebiega  korytarz  napowietrznej linii   energetycznej SN (20kV), planując zabudowę  działki należy zachować zapisy określone w normach elektroenergetycznych.         

            Nabywca nieruchomości gruntowej zapewni, właścicielowi sieci przebiegającej przez działki, swobodny do niej dostęp  w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidować z przebiegiem istniejącej sieci, przełoży ją na własny koszt, w uzgodnieniu
z właścicielem sieci.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym,  nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym istniejącym w dniu podpisania protokołu. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu ich dozbrojenia Miasto obciąży nabywców nieruchomości opłatą adiacencką.

Przetarg, oddzielnie na każdą z nieruchomości, odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do dnia 16 października 2019 r. (ze wskazaniem numeru działki). Wadium upoważnia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie uczestnikom przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 30.08.2016 r., drugi odbył się w dniu 07.10.2016 r., trzeci odbył się 16.12.2016 r., czwarty odbył się w dniu 17.02.2017 r., piąty odbył się w dniu 12.05.2017 r., szósty odbył się w dniu 27.06.2017 r., siódmy odbył się w dniu 04.08.2017 r., ósmy odbył się w dniu 10.10.2017 r., dziewiąty odbył się w dniu 30.11.2017 r., dziesiąty odbył się w dniu 15.02.2018 r., jedenasty odbył się w dniu 26.04.2018 r., dwunasty odbył się 03.07.2018 r., trzynasty odbył się 18.09.2018 r., czternasty odbył się 06.11.2018 r., piętnasty odbył się w dniu 08.01.2019 r., szesnasty odbył się w dniu 27 lutego 2019 r., siedemnasty odbył się w dniu 10.04.2019 r., osiemnasty odbył się w dniu 21.05.2019 r., dziewiętnasty odbył się 8.08.2019 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.


Załączniki (2.12 Mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie