Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1b, mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Kolejowej 25 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 22/7 o powierzchni 0,0191 ha, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00024430/4.

 

 

L.p.

 

Kondygnacja

Powierzchnia  użytkowa
 lokalu w m2

Udział
w gruncie

    i częściach

wspólnych

budynku

 

Wadium

w zł

Cena wywoławcza

(brutto)

w zł, w tym


pomieszczenie

przynależne

   

      lokal

    ułamkowa

       część

     gruntu


 

 

1. 

 

 

parter

(I kondygnacja)

 

   lokal  nr 1b

o pow. użytkowej 47,20 m2,

składający się z  trzech
 pomieszczeń, korytarza i w.c.

 

 

 

14/100

 

 

    19 600,00

 

            98 000,00

 


 

   95 746,00

 

2 254,00


                   --------------


 


 

            Zarządzeniem Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 lutego 2019 r. w/w lokal został przeznaczony do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

           W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonym Uchwałą Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), nieruchomość oznaczona jest symbolem 49 A,U i ujęta jako teren z funkcją administracji i usług. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe.

           Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, grzewczą – piece i częściowo c.o. etażowe.

            Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa i podlega przepisom ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 t.j.).

            Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 19 września 2019 r.

            Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

         Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie uczestnikom przetargu.

            W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  980,00 zł.

            Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.       
           Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i ponosi wszystkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu oraz z chwilą jego wykupu przejmuje wszelkie dotychczasowe zobowiązania Gminy z tytułu kosztów remontu i zaciągniętych na ten cel kredytów,
w udziale przypadającym na dany lokal w nieruchomości wspólnej.
Nabywcę, od dnia nabycia nieruchomości, wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową.

            Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

           Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

        Lokal można oglądać w dniach  02.09.2019 r. – 19.09.2019 r.  w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, tel. 76/81-88-370. Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

        Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

           

          Załącznik (1.88 Mb)


 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie