BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 289/6 o pow. 717 m2 położonej w obrębie 6 miasta Chojnowa, wpisanej w księdze wieczystej
Nr LE1Z/00013613/1.

 

Cena wywoławcza – 98 400,00 zł ( w tym VAT 23 %)

Wadium – 19 680,00 zł.

 

                Zarządzeniem Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w/w nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

Nieruchomość wolna  jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.

Działka położona jest w południowo-wschodniej części miasta na terenie osiedla domów wielorodzinnych, na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną i gazową. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej kostką brukową.

Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą. Wzdłuż południowej oraz wschodniej granicy działki przebiega sieć ciepłownicza, która (ze względu na jej usytuowanie) nie powoduje obniżenia funkcjonalności działki.

          Nabywca nieruchomości gruntowej zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidować z przebiegiem istniejącej sieci, przełoży ją na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako teren przeznaczony pod zabudowę – Bp.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Poz. 2830 z dnia 30 maja 2016 r.), działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 21.2.MW,U,UP:

- przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; teren zabudowy usługowej komercyjnej; teren zabudowy usług publicznych;

- przeznaczenie dopuszczalne - parkingi, tereny sportu i rekreacji.

Za zgodne z ustaleniami planu uznaje się:

- przeznaczenie kondygnacji parteru na lokale usługowe zlokalizowane (wbudowane) bezpośrednio w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  (pod warunkiem zachowania wymogów wynikających
z przepisów szczególnych),

- dopuszcza się lokale usługowe na pozostałych kondygnacjach (pod warunkiem zachowania wymogów z  przepisów szczególnych),

- przeznaczenie całego budynku lub danej sekcji budynku w całości na funkcje usługowe lub mieszkaniowe. 

Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

            Przetarg odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. o godz. 1200  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

                 Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto
Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,   59-225 Chojnów  do dnia
28 sierpnia 2019 r.
 
( ze wskazaniem numeru działki).

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia   14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie uczestnikom przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 990,00 zł. Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

Załączniki (2.73 Mb)

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie