BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 287/6 o pow. 4334 m2 położonej przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego w obrębie 6 miasta Chojnowa, wpisanej w księdze wieczystej Nr LE1Z/00013613/1.

 

Cena wywoławcza – 593 000,00 zł ( w tym VAT 23 %)

Wadium – 118 600,00 zł.

 

          Zarządzeniem Nr 74/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w/w nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

Nieruchomość wolna  jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.   Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.

           Działka położona jest w południowo-wschodniej części miasta na terenie osiedla domów wielorodzinnych, na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną i gazową. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej kostką brukową.

        Działka jest niezabudowana i nieogrodzona; porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami. Ich ewentualna wycinka może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu (nie dotyczy to drzew i krzewów owocowych).  Wzdłuż granic działki przebiegają sieci infrastrukturalne : ciepłownicza,  gazowa, energetyczna, kanalizacyjna i wodociągowa, które (ze względu na ich usytuowanie) nie powodują obniżenia funkcjonalności działki.

         Nabywca nieruchomości gruntowej zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidować z przebiegiem istniejącej sieci, przełoży ją na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

W ewidencji gruntów sklasyfikowane są jako tereny przeznaczone pod zabudowę – Bp.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 stycznia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 161 MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

           Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

          Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 1100  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

       W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

           Wadium     (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto                                                   Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,   59-225 Chojnów  do dnia         24 września 2019 r.  ( ze wskazaniem numeru działki).

           Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie uczestnikom przetargu.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  5 930,00 zł. Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

           Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

           Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

 Załączniki (2.63 Mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie