Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu użytkowego nr 1A, mieszczącego się   w budynku położonym przy ul. Legnickiej 9 w Chojnowie, usytuowanym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 410 o powierzchni 244 m2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00009130/0.

 

 

L.p.

 

    Kondygnacja

Powierzchnia  użytkowa
             lokalu w m2

Udział w

działce

i częściach

wspólnych

budynku

 

Wadium

w zł

Cena

wywoławcza

w zł

                pomieszczenia

przynależne

 

 

1. 

 

parter

(I kondygnacja)

 

   lokal  użytkowy nr 1A

o pow. użytkowej 15,84 m2,

składający się z  jednego

  pomieszczenia

 

 

4/100

 

 

12 000,00

 

 

60 000,00

 

 

            Zarządzeniem  Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 lutego 2019 r. w/w lokal został przeznaczony do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.  

            Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość zagospodarowana jest jako lokal użytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.), nieruchomość oznaczona jest symbolem 36 MW/U i ujęta jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług komercyjnych nieuciążliwych. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe.

            Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnowa i podlega przepisom ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 t.j.).

            Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego  w Chojnowie.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 07 maja 2019 r.

            Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

         Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie uczestnikom przetargu.

            W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 600,00 zł.

            Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.       

           Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i ponosi wszystkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu oraz z chwilą jego wykupu przejmuje wszelkie dotychczasowe zobowiązania Gminy z tytułu kosztów remontu i zaciągniętych na ten cel kredytów,
w udziale przypadającym na dany lokal w nieruchomości wspólnej.
Nabywcę, od dnia nabycia nieruchomości, wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową.

            Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

           Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

        Lokal można oglądać w dniach  15.04.2019 r. – 07.05.2019 r.  w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30
– tel. 76/81-88-370. Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

        Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem
76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.


Załączniki (1.32 Mb) 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie