Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Legnickiej 75 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 132/1 o powierzchni 0,0203 ha, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00010805/3.

 

L.p.

 

Kondygnacja

Powierzchnia  użytkowa
 lokalu w m2

Udział
w gruncie

    i częściach

wspólnych

budynku

 

Wadium

w zł

Cena wywoławcza
(brutto)

w zł, w tym

pomieszczenie

przynależne

   

      lokal

    ułamkowa

       część

     gruntu

 

 

1. 

 

 

parter

(I kondygnacja)

 

   lokal mieszkalny nr 2

o pow. użytkowej 36,30 m2,

składający się z  jednego pokoju
i kuchni bez pomieszczeń przynależnych -

w.c. w częściach wspólnych

budynku

 

 

9/100

 

 

     6 400,00

 

            32 000,00

 

 

    29 700,00

 

2 300,00

 

           Zarządzeniem  Nr 151/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 listopada 2018 r. w/w lokal został przeznaczony do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.

           Nieruchomość zagospodarowana jest jako – lokal mieszkalny, bez pomieszczeń przynależnych.

           W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonym Uchwałą  Nr XXI/103/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2830 z dnia 10.06.2016 r.), nieruchomość oznaczona jest symbolem 14.7.MW,U i ujęta jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej komercyjnej. Teren położony jest w obszarze OW obserwacji archeologicznej W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe.

           Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, grzewczą – piece oraz częściowe c.o. etażowe.

           Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu oraz cenę gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej w udziale przypadającym na ten lokal.

         Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego   w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.

         Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie uczestnikom przetargu.

        Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

         O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  320,00 zł Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

         W przetargu mogą brać udział właściciele wyodrębnionych lokali w budynku przy ul. Legnickiej 75, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 

1. Wniosą Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, z takim wyprzedzeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2019 r. (włącznie). W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości,  imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

2.   Złożą najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00 w sekretariacie (pokój nr 6 –I piętro) Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości lokalowej (samodzielnego lokalu mieszkalnego) znajdującej się w w/w budynku wraz z załączoną kserokopią dowodu wpłaty wyznaczonego wadium i oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Chojnowie w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

         Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie, na której należy podać datę przetargu oraz oznaczenie nieruchomości - lokal nr 2 przy ul. Legnickiej 75.

          Lista osób spełniających warunki przetargowe i zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 15.04.2019 r. na tablicy ogłoszeń nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (II piętro).

         Przetarg jest ograniczony do w/w podmiotów z uwagi na jego położenie i funkcjonalność.     

    Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, pełnomocnictwo współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

        Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i ponosi wszystkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych.

        Nabywcę, od dnia nabycia nieruchomości, wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową. Do czasu podjęcia innych uchwał przez Wspólnotę Mieszkaniową dotychczasowy sposób zarządu odnosić się będzie do nabywcy niniejszego lokalu.

        Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.   

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu    zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Lokal można oglądać w dniach  20.03.2019 r. – 10.04.2019 r.  w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 –    tel. 76/81-88-370. Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

        Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem
76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

 Załączniki (1.42 Mb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie