Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu niespełniającego wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Wolności 9, usytuowanym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 400/3 o powierzchni 0,0171 ha wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 26.09.2096 r. ułamkowej części gruntu, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00022795/6.

 

 

L.p.

 

Kondygnacja

Powierzchnia  użytkowa
 lokalu w m2

Udział w

działce

    i częściach

wspólnych

budynku

 

Wadium

w zł

Cena wywoławcza

w zł, w tym

 

pomieszczenie

przynależne

   

      lokal

    ułamkowa

       część

     gruntu


 

 

1. 

 

 

I piętro

(II kondygnacja)

 

   lokal  niespełniający wymogów lokalu samodzielnego (nr 3a)

o pow. użytkowej19,18 m2,

składający się z  jednego pomieszczenia -

w.c. w częściach wspólnych

budynku

 

 

7/100

 

 

     6 000,00

 

            30 000,00

 


 

    28 950,00

 

1 050,00


                   --------------


 


 

            Zarządzeniem  Nr 109/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 05 września 2018 r. w/w lokal został przeznaczony do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.

            Nieruchomość zagospodarowana jest jako – lokal jednoizbowy, bez pomieszczeń pomocniczych.

           W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonym Uchwałą  Nr IV/34/98 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.), nieruchomość oznaczona jest symbolem 16 MW/U i ujęta jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług komercyjnych nieuciążliwych. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe.

            Przedmiotowy lokal nie spełnia wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego. Możliwa jest jedynie sprzedaż w/w lokalu jako przynależnego do jednego z wyodrębnionych lokali znajdujących się w budynku przy ul. Wolności 9.  Sprzedaż powyższego lokalu  na rzecz osoby nie będącej współwłaścicielem budynku mogłaby spowodować szereg konfliktów przy próbie jego adaptacji na samodzielny lokal mieszkalny lub użytkowy.

           Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, grzewczą – piece.

           Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu oraz cenę gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej w udziale przypadającym na ten lokal. W cenie uzyskanej w przetargu, dla odrębnego ustalenia tych cen przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.

Wysokość ceny gruntu uzyskana w przetargu stanowi podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

          Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu wynosić będzie 25%  ceny osiągniętej w przetargu  i będzie płatna jednorazowo przed zawarciem  umowy notarialnej.  

          Opłata roczna, płatna jest do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

     Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości 23 %, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r, poz.1221 ze zm.) sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu od podatku VAT.

         Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 1130 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego   w Chojnowie, pl. Zamkowy 1.

         Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie uczestnikom przetargu.

        Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

         O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  300,00 zł.

        Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2018 r. poz. 121 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

         W przetargu mogą brać udział właściciele wyodrębnionych lokali w budynku przy ul. Wolności 9, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 

1. Wniosą Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, z takim wyprzedzeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2018 r. (włącznie). W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości,  imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

2.   Złożą najpóźniej w dniu 14 grudnia 2018 r. do godziny 15.00 w sekretariacie (pokój nr 6 –  I piętro) Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości lokalowej (samodzielnego lokalu mieszkalnego) znajdującej się w w/w budynku wraz z załączoną kserokopią dowodu wpłaty wyznaczonego wadium i oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Chojnowie w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

         Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie, na której należy podać datę przetargu oraz oznaczenie nieruchomości - lokal nr 3a przy ul. Wolności 9.

          Lista osób spełniających warunki przetargowe i zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 19.12.2018 r. na tablicy ogłoszeń nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (II piętro).      

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, pełnomocnictwo współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomości (osoby pozostające

w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

         Wyłoniony w drodze przetargu przyszły nabywca lokalu przed zawarciem aktu notarialnego zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego.


        Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i ponosi wszystkie koszty i wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem lokalu, a także części wspólnych budynku i gruntu stosownie do wielkości posiadanych udziałów w częściach wspólnych.

        Nabywcę, od dnia nabycia nieruchomości, wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez Wspólnotę Mieszkaniową. Do czasu podjęcia innych uchwał przez Wspólnotę Mieszkaniową dotychczasowy sposób zarządu odnosić się będzie do nabywcy niniejszego lokalu.

        Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

        Lokal można oglądać w dniach  26.11.2018 r. – 13.12.2018 r.  w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 –    tel. 76/81-88-370. Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

        Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem
76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

Załącznik  (2.09 Mb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie