BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

ogłasza

 

pierwszy przetarg   ustny  nieograniczony   na   sprzedaż   następujących   nieruchomości  położonych w obrębie  6 miasta  Chojnowa,  przeznaczonych  pod  zabudowę garażami, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00013613/1:

 

 

         L.p.

 

       Nr działki

 

       Pow. działki

          w m2

     Cena wywoławcza

w

zł (w tym                                   
podatek VAT 23 %)

 

                  Wadium

                      w zł

           1.

        278/19

                19

         7 300,00

                 1 460,00

           2.

        278/25

                19

         7 300,00

                 1 460,00

           3.

        278/26

                19

         7 300,00

                 1 460,00

           4.

        278/27

                19

         7 300,00

                 1 460,00

           5.

        278/28

                19

         7 300,00

                 1 460,00

           6.

        278/29

                19

         7 300,00

                 1 460,00

           7.

        278/30

                19

         7 300,00

                 1 460,00

           8.

        278/31

                19

         7 300,00

                 1 460,00

           9.

        278/32

                19

         7 300,00

                 1 460,00

         10.

        278/33

                19

         7 300,00

                 1 460,00

         11.

        278/52

                19

         7 300,00

                 1 460,00

Zarządzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21.08.2018 r. w/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu.

Nieruchomości wolne są od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Nabywcy przejmują nieruchomość w stanie istniejącym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia  30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), działki leżą na terenie oznaczonym symbolem 168 KS, dla którego ustalono funkcję obsługi komunikacji – zespół garaży samochodowych. W ewidencji gruntów działki oznaczone są symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowę zespołu garaży dla samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r. 

Przetarg, oddzielnie na każdą z nieruchomości, odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 1100  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić do dnia 31 października 2018 r. na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzędu (ze wskazaniem nr działki). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem  się z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 80,00 zł. Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto  Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

 Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponoszą w całości nabywcy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem  76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 Załączniki (1.99 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie