BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Królowej Jadwigi w obrębie 4 miasta Chojnowa, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00013615/5,

 

 

L.p.

 

 

Nr

dział-

ki

 

 

Pow. dz.

w m2

 

Położenie

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Wadium

w zł

 

 

Cena wywoławcza
w zł

(w tym VAT 23%)

 

1.

 

 

306/30

 

 

312

 

 

ul. Królowej Jadwigi

 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz nieuciążliwe usługi komercyjne i handel: zagospodarowanie zgodnie
z zapisem w planie

 

   7 800,00

 

 

     39 000,00

 

 

2.

 

 

306/31

 

312

 

 

ul. Królowej Jadwigi

 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz nieuciążliwe usługi komercyjne i handel: zagospodarowanie zgodnie
z zapisem w planie

 

   8 200,00

 

 

41 000,00

 

             Nieruchomości wolne są od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań, nie toczy się też w stosunku do nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.

           Działki zlokalizowane w centralnej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej,  mają kształt zbliżony do prostokąta, porośnięte są samosiejką drzew liściastych i krzewami, przylegają bezpośrednio do drogi publicznej - ul. Królowej Jadwigi, w której znajduje się pełne uzbrojenie techniczne. W przypadku kolizji z planowaną  zabudową ewentualna wycinka drzew  może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu.

          Przez działkę 306/30 przebiegają sieci infrastruktury technicznej:  telekomunikacyjna, kanalizacyjna ( nieczynna częściowo) oraz usytuowany jest betonowy słup z lampą uliczną.

           W przypadku  wystąpienia  nieujawnionych i istniejących sieci uzbrojenia terenu, nabywca  zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych. 

           Przed przystąpieniem do przetargu nabywca zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, stanem nieruchomości w terenie, w tym z przebiegiem sieci i zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.

             Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącego zainwestowania, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. Zbywający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
               W ewidencji gruntów i budynków miasta Chojnowa nieruchomości oznaczone są jako tereny mieszkaniowe - B.

            Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/34/98 z dnia 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.), nieruchomości leżą na terenie oznaczonym symbolem 22 MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz nieuciążliwych usług komercyjnych i handlu, w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej na obszarze ośrodka historycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/2644/420, podlegającego ochronie konserwatorskiej.

              Nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Nr 73/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04.07.2018r. Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby, o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r.,poz.121 ze zm.,/ upłynął  16.08.2018r.

                Przetarg, oddzielnie na każdą działkę, odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. o godz. 1000  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.
                Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty:

1) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

2) w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

          Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

            W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

           Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do dnia 9 października 2018 r. (ze wskazaniem numeru działki).

             Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).

             Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie uczestnikom przetargu.

             O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. dla działki 306/30 - 390,00 zł, dla działki 306/31 - 410,00 zł.

            Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

              Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

              Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

               Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

               Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

          Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

Załączniki:(2.26 Mb)

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie