BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

ogłasza

 

trzeci przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  następujących  nieruchomości położonych przy ul. Zielonej w obrębie 4 miasta Chojnowa, przeznaczonych pod zabudowę garażami wraz ze sprzedażą działki 52/32 o pow. 1721 m2 w udziale wynoszącym 1/31 dla każdej z nieruchomości wymienionych
w wykazie, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00013615/5:

 

       Lp.

 

   Nr działki

 

  Pow. działki
       w m2

            Cena wywoławcza

  w zł działki wraz z udziałem 1/31
     w  działce 52/32(w tym
       podatek VAT 23 %)

 

     Wadium w zł

       1.

     52/1

        20

             6 700,00

         1 340,00

       2.

     52/2

        19

             6 500,00

         1 300,00

       3.

     52/3

        19

             6 500,00

         1 300,00

       4.

     52/4

        19

             6 500,00

         1 300,00

       5.

     52/5

        19

             6 500,00

         1 300,00

       6.

     52/6

        20

             6 700,00

         1 340,00

       7.

     52/7

        20

             6 700,00

         1 340,00

       8.

     52/8

        19

             6 500,00

         1 300,00

       9.

     52/9

        19

             6 500,00

         1 300,00

     10.

     52/10

        19

             6 500,00

         1 300,00

Zarządzeniem Nr 116/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20.09.2017 r. w/w nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu.

Nieruchomości wolne są od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), działki leżą na terenie oznaczonym symbolem 61 KS, dla którego ustalono funkcję obsługi komunikacji – zespół garaży samochodowych.

Przetarg, oddzielnie na każdą z nieruchomości, odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 1000  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy  wpłacić do dnia 22 maja 2018 r. na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzędu (ze wskazaniem nr działki). Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 70,00 zł. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, uczestnikom przetargu w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

             Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto  Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl.   Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. Uchylanie się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 18.12.2017 r., drugi w dniu 23.02.2018 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem  76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

Załącznik (1.38 Mb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie