BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 475 o powierzchni 666 m2, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00013615/5.

 

Cena wywoławcza – 59 600,00 zł ( w tym VAT 23 %)

Wadium – 11 920,00 zł.

 

Zarządzeniem Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 stycznia 2018 r. nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym działki 475 została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana. Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.  Od strony wschodniej i południowej obsadzona jest żywopłotem z iglaków oraz ogrodzona.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. W ewidencji gruntów i budynków miasta Chojnowa działka oznaczona jest jako zurbanizowany teren niezabudowany – Bp.

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp zapewniony będzie od strony ul. Legnickiej poprzez ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnów oznaczonej numerem geodezyjnym 409/5, nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela, posiadacza nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 475.

Według mapy zasadniczej w ul. Legnickiej znajduje się pełne uzbrojenie techniczne: sieć gazowa, wodociągowa, energetyczna, telefoniczna i kanalizacji sanitarnej.

Nieruchomość objęta jest dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. Północna część działki położona jest na terenie oznaczonym symbolem 84 MN/U – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną oraz nieuciążliwe usługi komercyjne z zakresu handlu i rzemiosła, natomiast południowa część działki położona jest na terenie oznaczonym symbolem 89 MN o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.).

Przetarg, odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 1100  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów do dnia 30 kwietnia  2018 r. (ze wskazaniem numeru działki). Wadium upoważnia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.

            Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie uczestnikom przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 600,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 Załączniki(1.90 Mb)

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie