BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

jedenasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00040662/7:

 

 

 

Lp.

 

 

Nr

dział-

ki

 

 

Pow. dz.

w m2

 

 

Położenie

 

 

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 

 

Wadium

w zł

 

Cena

wywoławcza
w zł

(w tym VAT
23 %)

 

1.

 

 

 43/5

 

 

1150

 

 

ul. Pogodna

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne; zagospodarowanie zgodnie
z zapisem w planie

 

   11 034,00

 

 

55 170,00

 

2. 

 43/8

1241

ul. Pogodna

-------//-------

11 934,00

59 670,00

3. 

 43/9

950

ul. Pogodna

-------//-------

   9 162,00

45 810,00

4.

43/11

1344

ul. Pogodna

-------//-------

12 906,00

64 530,00

5.

43/16

1135

ul. Pogodna

-------//-------

10 908,00

54 540,00

6.

43/19

1205

ul. Pogodna

-------//-------

11 034,00

55 170,00

7.

110

999

  ul. Radosna

-------//-------

   9 648,00

48 240,00

8.

108/1

1085

  ul. Miła

-------//-------

10 476,00

52 380,00

9.

108/2

1162

ul. Miła

-------//-------

11 178,00

55 890,00

10.

108/3

1032

ul. Miła

-------//-------

  9 918,00

49 590,00

11.

108/4

1203

ul. Miła

-------//-------

11 592,00

57 960,00

12.

108/7

1219

ul. Miła

-------//-------

11 718,00

58 590,00

13.

108/8

1149

ul. Miła

-------//-------

11 034,00

55 170,00

14.

108/9

1372

ul. Miła

-------//-------

13 104,00

65 520,00

15.

108/10

1372

ul. Miła

-------//-------

13 104,00

65 520,00

Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 maja 2016 r. w/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu.

Działki położone są w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo powstałego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas użytkowane rolniczo. Przedmiotowe działki mają dostęp do drogi publicznej przez drogę dojazdową i drogi wewnętrzne o nawierzchni utwardzonej tłuczniem drogowym. Działki sklasyfikowane są, jako użytek rolny – grunty orne RIII a.  Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany jest do uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą  Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 172, poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.), działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN i 1.2.MN. Działki uzbrojone są w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową (przyłącza do sieci znajdują się przy granicy działek). Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.

Nieruchomości są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań.

              W granicach działek nr 43/19, 108/9 i 108/10 przebiega sieć uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna,a ponadto w działce nr 43/19 przebiega korytarz  napowietrznej linii   energetycznej SN (20kV), planując zabudowę działki należy zachować zapisy określone w normach elektroenergetycznych.         

               Nabywca nieruchomości gruntowej zapewni, właścicielowi sieci przebiegającej przez działki, swobodny do niej dostęp  w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidować z przebiegiem istniejącej sieci, przełoży ją na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym,  nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym istniejącym w dniu podpisania protokołu. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu ich dozbrojenia Miasto obciąży nabywców nieruchomości opłatami adiacenckimi.

Przetarg, oddzielnie na każdą z nieruchomości, odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 1200  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

  W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzędu do dnia 19 kwietnia  2018 r. (ze wskazaniem numeru działki). Wadium upoważnia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia   14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U.z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie uczestnikom przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 30.08.2016 r., drugi odbył się w dniu 07.10.2016 r., trzeci odbył się 16.12.2016 r., czwarty odbył się w dniu 17.02.2017 r., piąty odbył się w dniu 12.05.2017 r., szósty odbył się w dniu 27.06.2017 r., siódmy odbył się w dniu 04.08.2017 r., ósmy odbył się w dniu 10.10.2017 r., dziewiąty odbył się w dniu 30.11.2017 r., dziesiąty odbył się w dniu 15.02.2018 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

załączniki (2.58 Mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie