GR.6840.13.2017                                                                                                      Chojnów, 2017- 12 - 22

 

 

 

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

 

Ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości objętej granicami Podstrefy Chojnów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położonej przy ul. Kraszewskiego w Chojnowie, oznaczonej numerem geodezyjnym  22/59 o pow. 23657 m2, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00036178/6.

 

Cena wywoławcza – 1. 301 000,00 zł (w tym VAT 23 %).

Wadium – 260 200,00 zł.

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, objęta granicami Podstrefy Chojnów, Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Położona jest w północnej, peryferyjnej części miasta, sąsiedztwo stanowią ogródki działkowe, zabudowania mieszkaniowe oraz usługowe. Działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej - ul. Ignacego Kraszewskiego, o nawierzchni asfaltowej posiadającej uzbrojenie w postaci wodociągu, telekomunikacji. Kształt działki średnio regularny, konfiguracja korzystna – teren płaski. W ewidencji gruntów i budynków miasta Chojnowa działka oznaczona jest jako nieużytek - N.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonego Uchwałą
 Nr XXI/103/16 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia  30 maja 2016 r., działka oznaczona jest symbolami 2.1.P,U,UP jako teren zabudowy produkcyjnej i przemysłowej, baz, składów i magazynów; teren zabudowy usługowej komercyjnej; teren zabudowy usług publicznych; przeznaczenie dopuszczalne: parkingi, garaże, zieleń izolacyjna.

           Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą do dnia 28.02.2018 r. i nie jest przedmiotem zobowiązań, nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Gmina posiada opinię geotechniczną określającą właściwości podłoża gruntowego terenu.  Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz opinią geotechniczną dot. warunków budowlanych działki .

Przez działkę przebiega sieć infrastruktury podziemnej – gazowa . Nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do istniejącej na nieruchomości sieci uzbrojenia terenu, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor będzie zobowiązany dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych.

Działka porośnięta jest roślinnością  trawiastą, krzakami oraz pojedynczymi drzewami.
W przypadku kolizji z planowaną  zabudową ewentualna wycinka drzew  może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Działka jest nieuzbrojona, istnieje możliwość uzbrojenia w sieć energetyczna, gazową oraz wodno- kanalizacyjną.

            Warunki obsługi działki w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać indywidualnie, na własny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez nabywcę. Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z niewidocznymi na podkładach geodezyjnych sieciami uzbrojenia terenu.

            Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość objęta jest działaniem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uczestnicy przetargu zobowiązani są do załączenia do dokumentów przetargowych: zaświadczenia lub potwierdzenia wydanego przez LSSE S.A. z siedzibą w Legnicy - informującego, że działalność gospodarcza, którą  nabywca zamierza prowadzić na przedmiotowej nieruchomości jest zgodna z Planem Rozwoju Strefy, a także podstawowymi wymogami dotyczącymi lokowania inwestycji na terenie LSSE.

            Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego
w  Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

            Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.   W przypadku małżeństwa w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie. W razie uczestnictwa tylko jednego ze współmałżonków – wymaga się, aby przedłożył on pisemne oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub żeby małżonek uczestniczący w przetargu złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego. Oświadczenie powinno zawierać: imiona i nazwisko współmałżonka, imiona rodziców, numer i serię dowodu osobistego oraz datę jego ważności, PESEL i adres zameldowania.

W przypadku  uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu jest cudzoziemiec należy okazać się pełnomocnictwem oraz wszelkimi zezwoleniami i zgodami, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.

 Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy  wpłacić do dnia  15 lutego 2018r.
na konto Nr 34 1020 5226 0000 6102 0519 8520 Urząd  Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  13.010,00 zł.

            Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07 1020 5226 0000 6202 0519 6920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej,
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Termin zawarcia umowy ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            Warunkiem podpisania aktu notarialnego jest uzyskanie przez nabywcę, we własnym zakresie, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nie wystąpienie o zezwolenie, bądź nie uzyskanie zezwolenia nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Miejskiej Chojnów.

            Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 282 ze zm.), Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S. A. służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności położonej na obszarze strefy nieruchomości.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.2147 ze.zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane  z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Burmistrzowi Miasta Chojnowa przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów – zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne
są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.


załącznik (2.29 Mb)

 

 

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie