Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A, położonego w klatce „a"w budynku trzyklatkowym, całkowicie podpiwniczonym przy ul. Samorządowej 4a,b,c w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 319 o pow. 2172 m2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00027575/3:

 

 

Lp.

 

    Kondygnacja

                Pow. użytk.
                 lokalu w m2

  Udział w działce

      i częściach

      wspólnych

       budynku

 

Wadium

    w zł

 

         Cena

    wywoławcza

          w zł

                 pomieszcz.

                 przynależn.

 

 

1.

 

 

         piwnica

 

       lokal użytkowy nr 1a

      o pow. użytk. 66,28 m2,
  składający się z sali sprzedaży,

        3 korytarzy, magazynu,
pomieszczenia socjalnego i w.c.

 

 

        34/1000

 

 

7 600,00

 

 

   38 000,00

 

 

           -----------------

Zarządzeniem Nr 114/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 września 2017 r. w/w lokal został przeznaczony do sprzedaży w formie przetargu.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość zagospodarowana jest jako lokal użytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwałą nr IX/41/11 Rady Miasta Chojnowa z dnia 30.06.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 172, poz. 2985 z dnia 17.08.2011 r.), ujęta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz nieuciążliwe usługi komercyjne. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe. Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, grzewczą – c.o. lokalne – kotłownia gazowa w piwnicy.

W związku z przeprowadzonymi pracami remontowymi części wspólnych budynku Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Samorządowej 4a,b,c w Chojnowie zaciągnęła kredyt w 2011 r., który podlegać będzie spłacie przez okres 20 lat. W okresie kredytowania stawka funduszu remontowego na ten cel będzie wynosiła 2,90 zł/m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 12 grudnia 2017 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j./. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie uczestnikom przetargu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż   380,00 zł.

 Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art.   41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku od towarów
i usług.

Lokal można oglądać w dniach 20.11.2017 r. - 12.12.2017 r.  w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 – tel. 76/81-88-370. Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86 84. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.


 załączniki (2.61 Mb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie