BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem budynku magazynowego składającego się z 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 35 m2, położonego na działce nr 142/77 przy ul. Parkowej   w Chojnowie, wpisanej w księdze wieczystej Nr LE1Z/00013613/1.

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu - 142,00 zł (w tym VAT 23%).

Wadium – 28,00 zł.

Okres najmu – czas nieoznaczony.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie  
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzędu do dnia  20 sierpnia 2017 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

            Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet opłat z tytułu czynszu najmu, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 10,00 zł.

Stawka czynszu będzie waloryzowana co rok, począwszy od roku 2018, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy      w formie aneksu.

Uchylanie się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Po zawarciu umowy, najemca zobowiązany będzie:

- do wykonania koniecznych napraw na własny koszt i ryzyko bez możliwości rozliczenia poniesionych nakładów,

- uiszczania należnych podatków związanych z wynajętą nieruchomością,

- do spełnienia przewidzianych prawem warunków, dotyczących ochrony przed zagrożeniem życia     i zdrowia ludzkiego, a także innych warunków określonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych i przepisach dotyczących ochrony środowiska,

- do zawarcia z właściwymi jednostkami umów dotyczących wywozu śmieci, dostawy energii elektrycznej i innych mediów niezbędnych do wykonywania celu umowy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Obiekt można oglądać w dniach 21.07.2017 r. - 18.08.2017 r.  Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod  numerem 76 818-66-84.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne  są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

(załącznik)

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie