BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

                                                                                                 ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 176/2 o pow. 325 m2 położonej przy ul. Mikołaja Kopernika, w obrębie 3 miasta Chojnowa, wpisanej w księdze wieczystej Nr LE1Z/00013611/7.


Cena wywoławcza - 32 300,00 zł ( w tym VAT 23 %)

Wadium - 6 460,00 zł.


Nieruchomość wolna  jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.   Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, położona jest na skrzyżowaniu ulic Bielawskiej i Mikołaja Kopernika, porośnięta trawą, pojedynczymi drzewami i krzewami. Ewentualna wycinka drzew może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu. Według mapy zasadniczej w ul. Mikołaja Kopernika znajdują się sieci: gazowa, wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i telefoniczna.

             Niezbędną do realizacji inwestycji infrastrukturę nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

                Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.01.2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 34, poz. 869 z dnia 27 marca 2002 r.), nieruchomość leży na terenie oznaczonym symbolem 29 MN, dla którego ustalono funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z możliwością lokalizacji funkcji usługowych - nieuciążliwych.

                 Działka sklasyfikowana jest jako użytek rolny - grunty orne RIII b.  Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany jest do uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

                    Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2017 r. o godz. 1000  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,   59-225 Chojnów  do dnia 3 października 2017 r.  ( ze wskazaniem numeru działki).

                   Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu w/w nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

                  Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie uczestnikom przetargu.

                W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

                 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 330,00 zł. Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem
76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne
są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 (1.18 Mb) załączniki

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie