BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej  obcymi nakładami  w postaci pawilonu handlowego, oznaczonej numerem geodezyjnym  284/24 o powierzchni 288 m2 położonej przy pl. Konstytucji 3 Maja  w obrębie 4 miasta Chojnowa, wpisanej w księdze wieczystej Nr LE1Z/00013615/5.

 Cena wywoławcza nieruchomości : 78 000,00 zł

 w tym  wartość  nakładów poniesionych na gruncie przez dzierżawcę wynosi 47 000,00 zł

 Wadium - 15 600,00 zł.

   Nieruchomość zabudowana położona jest w Chojnowie przy pl. Konstytucji 3 Maja, posiada kształt nieregularny, średnio funkcjonalna z uwagi na parametry. W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni z dwóch stron, od  pl. Konstytucji 3 Maja i ul. Komuny Paryskiej, w których znajduje się pełne uzbrojenie techniczne, porośnięta jest pojedynczymi krzewami.
W północnej części działki posadowiony jest modułowy pawilon handlowy, pozostała część użytkowana  jest jako teren zielony.

      Pawilon został wybudowany  w 2000 roku, w jednej zabudowie z pawilonem handlowym   posadowionym na odrębnej działce, w technologii „płyty obornickiej". Obiekt parterowy z dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej, ocieplony wełną mineralną. Powierzchnia użytkowa wynosi 37 m².

    Nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży  na podstawie  Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 37/2017 z dnia 7.04.2017r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./ minął w dniu 19.05.2017r.

    Nieruchomość gruntowa jest zabudowana obcymi nakładami inwestycyjnymi stanowiącymi pawilon handlowy, nakłady nie są własnością Gminy. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, gazową i wodno-kanalizacyjną (sieć miejska).

      Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącego zainwestowania, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. Zbywający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.  Nieruchomość w części o powierzchni 50 m² obciążona jest umową dzierżawy zawartą na czas nieoznaczony. W ewidencji gruntów i budynków m. Chojnowa nieruchomość oznaczona jest jako tereny mieszkaniowe -„ B".

     Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa uchwalonym uchwałą Nr XXI/103/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2830z dnia 10 czerwca 2016 r.) nieruchomość leży na terenie oznaczonym symbolem 9.1.MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; teren zabudowy usługowej komercyjnej, przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, teren położony na obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej ośrodka historycznego miasta. Obowiązują ustalenia zawarte w § 7, określającym zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w tym dotyczące charakterystyki zabudowy, za wyjątkiem parametrów i gabarytów, które zostały doprecyzowane w § 22 obowiązującego planu. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem faktycznym nieruchomości, w tym z przebiegiem sieci w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.

      Przez działkę przebiegają sieci infrastruktury technicznej:  telekomunikacyjna, energetyczna, kanalizacyjna. Na działce usytuowany jest metalowy słup oświetleniowy oraz szafa ZK na granicy działki .

     W  przypadku  wystąpienia  nieujawnionych i istniejących sieci uzbrojenia terenu, nabywca  zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych. 

       Przetarg  odbędzie   się  w   dniu  11.07.2017 r.  o godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w  Chojnowie
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy PKO BP SA Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,   59-225 Chojnów  do dnia 05.07. 2017 r.

      Sprzedawana nieruchomość jest zwolniona z podatku  od  towarów i usług na  podstawie  art. 43 ust.1 pkt  10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2016r ,poz.710 ze zm.).

     Zgodnie z art. 678 § 1 w związku z art. 694 kodeksu cywilnego nabywca przedmiotu dzierżawy wstąpi w dotychczasowy  stosunek dzierżawy, jako wydzierżawiający w miejsce zbywcy. W przypadku wygrania  przetargu przez innego oferenta niż obecny dzierżawca przedmiotowej nieruchomości, nabywca działki  nie będący właścicielem nakładów zobowiązany będzie wpłacić wartość nakładów (pawilonu handlowego), tj. 47.000,00 złotych (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100), na rachunek bankowy PKO BP SA Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem zawarcia  notarialnej umowy sprzedaży.

      Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) jeżeli do przetargu startuje jedno z małżonków lub dokument stwierdzający rozdzielność majątkową między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu. W przypadku gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu jest cudzoziemiec należy okazać się pełnomocnictwem oraz wszelkimi zezwoleniami i zgodami, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.

    Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem  3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 780,00 zł. Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się w całości na rachunek bankowy PKO BP SA Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. 

      Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa   w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

     Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 t.j.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

(1.84 Mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie