BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 132/3 o pow.
383 m2 położonej przy ul. Legnickiej, w obrębie 4 miasta Chojnowa, wpisanej w księdze wieczystej Nr LE1Z/00013615/5.


Cena wywoławcza - 45 000,00 zł ( w tym VAT 23 %)

Wadium -9 000,00 zł.


Nieruchomość wolna  jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.   Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.

 Działka ma kształt prostokątny, położona jest na skrzyżowaniu ulic Legnickiej i Przelot. Znajdujące się na niej dwa banery reklamowe, zostaną usunięte do dnia przetargu przez sprzedającego. Istniejąca na mapie zasadniczej, przebiegająca przez działkę kanalizacja wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi jest niedrożna, przykryta płytami betonowymi, zasypana gruzem.
Na terenie działki znajdują się zasypane fundamenty po rozebranym budynku mieszkalnym. Według mapy zasadniczej w ul. Legnickiej znajduje się sieć: gazowa, wodociągowa, energetyczna i kanalizacji sanitarnej.

          Niezbędną do realizacji inwestycji infrastrukturę nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

         Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXI/103/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów, (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2830 z dnia 10 czerwca 2016 r.), nieruchomość leży na terenie oznaczonym symbolem 14.7.MW,U, dla którego ustalono:

1.     przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; teren zabudowy usługowej komercyjnej,

2.     teren położony w obszarze OW - obserwacji archeologicznej.

        Wszystkie działania inwestycyjne uzgadniać należy z odpowiednimi służbami konserwatorskimi.

        W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B - tereny mieszkaniowe.

               Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 1100  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,   59-225 Chojnów  do dnia 24 stycznia 2017 r.  ( ze wskazaniem numeru działki).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

                 Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 450,00 zł. Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

                 Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 j.t.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa   w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia mowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 (2.02 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie