GR.6840.6.2015                                                                                  Chojnów dn. 23.09.2016 r.

 

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

ogłasza

 

czwarty   przetarg   ustny  nieograniczony   na   sprzedaż   następujących   nieruchomości  położonych w obrębie  6 miasta  Chojnowa,  przeznaczonych  pod  zabudowę garażami (ul. Parkowa - Łokietka), dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00013613/1:

 

Lp.

 

Nr działki

 

Pow. działki

w m2

Cena wywoławcza

w zł (w tym podatek
VAT 23 %)

 

Wadium

w zł

1.

2.

3.

278/13

278/19

278/52

19

19

19

4.360,00

4.360,00

4.360,00

 

800,00

800,00

800,00

Nieruchomości wolne są od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVI/222/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia  30 stycznia 2002 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 34 poz. 869 z dnia 27.03.2002 r.), działki leżą na terenie oznaczonym symbolem 168 KS, dla którego ustalono funkcję obsługi komunikacji – zespół garaży samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowę zespołu garaży dla samochodów osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r. 

Przetarg, oddzielnie  na  każdą  z  nieruchomości,  odbędzie  się w dniu 25 października 2016 r.
o godz. 1100
  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić do dnia 20 października 2016 r. na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzędu (ze wskazaniem nr działki). Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem  się z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,
tj. nie mniej niż 50,00 zł. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. Uchylanie się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu  z uzasadnionej przyczyny. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 19.01.2016 r., drugi odbył się w dniu 09.03.2016 r., trzeci odbył się w dniu 18.05.2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem  76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.


(1.75 Mb) szkic

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie