GR.6840.3.2016                                                                                                                                                                                                   Chojnów, dn. 23.09.2016 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w budynku   pięciokondygnacyjnym, trzyklatkowym, całkowicie  poodpiwniczonym, bez poddasza przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 146/10 o pow. 1432 m2 wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste do dnia 13.08.2103 r. ułamkowej części gruntu, dla której Sąd Rejonowy  w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00023705/6:

 

 

Lp.

 

    Kondygnacja

Pow. użytk.
lokalu w m2

Udział w działce

      i częściach

      wspólnych

       budynku

 

Wadium

    w zł

Cena wywoławcza

        w zł, w tym

 

pomieszcz.

przynależn.

        lokal

 ułamkowa

   wartość

    gruntu


 

 

1.

 

 

      IV piętro

(V kondygnacja)

 

 

      lokal mieszkalny nr 14

      o pow. użytk. 25,90 m2,
     składający się z jednego
pokoju , przedpokoju, kuchni
            i łazienki z w.c

 

 

        13/1000

 

 

11 000,00

 

                55 000,00

  


 

   53 609,00   

 

    1 391,00


                 piwnica nr 12
               o pow.  2,90 m2


Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25 % ułamkowej ceny gruntu, opłaty roczne wynoszą 1 % ułamkowej ceny gruntu i są płatne do 31 marca każdego roku. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego podlegają zwiększeniu o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Nieruchomość zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujęta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

             Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godz. 1000 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 20.10.2016 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu lokalu (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że lokal będzie nabywany z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia   14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   /j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż   550,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art.   41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu odbył się w dniu 24.05.2016 r., drugi przetarg odbył się w dniu 18.08.2016 r.

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Lokal można oglądać w dniach 26.09.2016 r. - 20.10.2016 r.  w godz. 1000 do 1400 – klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 – tel. 76/81-88-370. Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem
76/81-86 84. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

(2.10 Mb)zdjęcia

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie