GR.6840.7.2016                                                                                                                                                     Chojnów,  dn. 06.09.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

 

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych
w obrębie 1 miasta Chojnowa (rejon osiedla Wyspiańskiego za wiaduktem, w kierunku wsi Jerzmanowice), dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00040662/7:

 

 

Lp.

 

 

Nr

dział-

ki

 

 

Pow. dz.

w m2

 

 

Położenie

 

 

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 

 

Wadium

w zł

 

Cena

wywoławcza
w zł

(w tym VAT
23 %)

 

1.

 

 

43/5

 

 

1150

 

 

ul. Pogodna

(nowa)

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne; zagospodarowanie zgodnie
z zapisem w planie

 

15 900,00

 

 

79 500,00

 

2.

43/6

1039

ul. Pogodna

-------//-------

14 400,00

72 000,00

3.

43/8

1241

ul. Pogodna

-------//-------

17 200,00

86 000,00

4.

43/9

950

ul. Pogodna

-------//-------

13 200,00

66 000,00

5.

43/11

1344

ul. Pogodna

-------//-------

18 600,00

93 000,00

6.

43/16

1135

ul. Pogodna

-------//-------

15 700,00

78 500,00

7.

43/19

1205

ul. Pogodna

-------//-------

15 900,00

79 500,00

8.

109

984

ul. Radosna (nowa)

 

(nowo powstała)

 

-------//-------

13 700,00

68 500,00

9.

110

999

ul. Radosna

-------//-------

13 900,00

69 500,00

10.

108/1

1085

ul. Miła (nowa)

(nowo powstała)

 

-------//-------

15 100,00

75 500,00

11.

108/2

1162

ul. Miła

-------//-------

16 100,00

80 500,00

12.

108/3

1032

ul. Miła

-------//-------

14 300,00

71 500,00

13.

108/4

1203

ul. Miła

-------//-------

16 700,00

83 500,00

14.

108/7

1219

ul. Miła

-------//-------

16 900,00

84 500,00

15.

108/8

1149

ul. Miła

-------//-------

15 900,00

79 500,00

16.

108/9

1372

ul. Miła

-------//-------

18 900,00

94 500,00

17.

108/10

1372

ul. Miła

-------//-------

18 900,00

94 500,00

Działki położone są w strefie peryferyjnej miasta, na terenie nowo powstałego osiedla zabudowy jednorodzinnej, dotychczas użytkowane rolniczo. Przedmiotowe działki mają dostęp do drogi publicznej przez drogę dojazdową i drogi wewnętrzne nieurządzone o nawierzchni gruntowej. Działki sklasyfikowane są jako użytek rolny – grunty orne RIII a.  Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany jest do uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą  Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2011 r., działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1.1.MN i 1.2.MN. Działki uzbrojone są w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową (przyłącza do sieci znajdują się przy granicy działek). Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa.

Nieruchomości są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań.W granicach działek nr 43/19, 108/9 i 108/10 przebiega sieć uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, a ponadto w działce nr 43/19 przebiega  korytarz  napowietrznej linii   energetycznej SN (20kV), planując zabudowę działki należy zachować zapisy określone w normach elektroenergetycznych.

Nabywca nieruchomości gruntowej zapewni, właścicielowi sieci przebiegającej przez działki, swobodny do niej dostęp  w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidować z przebiegiem istniejącej sieci, przełoży ją na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym,  nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym.

         W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu ich dozbrojenia Miasto obciąży nabywców nieruchomości opłatami adiacenckimi.

Przetarg, oddzielnie na każdą z nieruchomości, odbędzie się w dniu 7 października 2016 r. o godz. 1200  w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, pisemną zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 34102052260000610205198520 Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzędu do dnia 30 września 2016 r. (ze wskazaniem numeru działki). Wadium upoważnia do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia   14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym  że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 07102052260000620205196920 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art.   41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 (1.88 Mb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie