GR.6841.8.2013                                                                                            Chojnów, 2014 - 01 - 10

Burmistrz  Miasta  Chojnowa

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w budynku 4-kondygnacyjnym, wielolokalowym, całkowicie podpiwniczonym przy ul. Wincentego Witosa nr 17  w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 56/3 o pow. 249 m2, wraz z oddaniem   w użytkowanie wieczyste do dnia 19-04-2100 r. ułamkowej części gruntu, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00010935/3:

 

Lp.

 

Kondygnacja

Pow. użytkowa
lokalu w m2

Udział  w działce

i częściach

wspólnych

budynku

 

 

Wadium

w zł

 

Cena  wywoławcza

w zł, w tym

 

opis lokalu

lokal

ułamkowa cena gruntu

 

 

1.

 

parter

(I kondygnacja)

40,80 m2

 

 

55/1000

 

 

20.800,00

 

104.000,00

 

lokal składa  się

z sali sprzedaży,

zaplecza i wc

 

102.900,00

1.100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25 %  ułamkowej ceny gruntu, opłaty roczne wynoszą 10 %  ułamkowej ceny gruntu i są płatne do 31 marca każdego roku. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego podlegają zwiększeniu o podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Nieruchomość zagospodarowana jest jako lokal użytkowy, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujęta jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług. Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Nabywcy lokalu wraz z nabyciem lokalu przejmują wszelkie dotychczasowe zobowiązania Gminy z tytułu kosztów zaciągniętego kredytu na remont budynku,      w udziale przypadającym na dany lokal.

            Przetarg odbędzie się w dniu  13 lutego 2014 r. o godz. 1100 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego  w Chojnowie. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów  do dnia  7  lutego 2014 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  1.040,00 zł. Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej,   z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu odbył się w dniu 11 grudnia 2013 r.

Uchylanie się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług. Lokal można oglądać w dniach 13.01.2014 r.-07.02.2014 r. w godz. 1000 do 1400 - klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30 - tel. 76 81-88-370.  Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem  76 81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

Witosa17 (3.32 Mb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie