GR.6840.13.2013                                                                                                            Chojnów, 2014 - 01 - 24

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

ogłasza

 

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na własności Skarbu Państwa do dnia 05-12-2089 r., nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 2 miasta Chojnowa (w rejonie ul. Fabrycznej), oznaczonej numerem geodezyjnym 22/74 o pow. 4801 m2, wraz ze sprzedażą budowli - rampy betonowej o pow. zabudowy 598 m2, wpisanej w księdze wieczystej Nr LE1Z/00037386/4.

 

Cena wywoławcza - 86.000,00 zł.

Wadium - 17.200,00 zł.

 

Nieruchomość wolna  jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Przez działkę przebiegają sieci infrastruktury technicznej (wodna, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna). Nabywca nieruchomości gruntowej:

- zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działki swobodny do nich dostęp  w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,

- w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieć uzbrojenia podziemnego na własny koszt,  w uzgodnieniu z właścicielem tej sieci,

- niezbędną dla realizacji inwestycji infrastrukturę wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomość ujęta jest jako  tereny o funkcji przemysłowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 1100w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1,  59-225 Chojnów  do dnia  20 lutego 2014 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż  860,00 zł. Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się  8 października 2013 r., drugi 9 stycznia 2014 r.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

            Uchylanie się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi  w całości nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem  76 81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

Fabryczna-rampa (1.73 Mb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie