Chojnów 04.08.2014r.

RG.7150.9.2014                                                                   

 

BURMISTRZ  MIASTA  CHOJNOWA

ogłasza

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na najem lokalu użytkowego do remontu we własnym zakresie:

 

1. Lokal użytkowy zlokalizowany przy ul. Rynek 6A  o powierzchni ogólnej  38,35 m2, składający się z trzech pomieszczeń o pow. 32,21m2; 4,12m2; i  2,02m2.

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej, netto, wynosi  15,00 zł + podatek VAT 23%

Wadium - 100,00 zł

 

Okres najmu - czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2014 roku o godz 10:00 w sali nr 11 znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1 - II piętro.

 

            W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, jeżeli wpłacą do kasy lub na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów wadium (w pieniądzu) w terminie do dnia  26 sierpnia 2014r.

            Ustala się postąpienie w wysokości  nie mniejszej niż 0,50 zł.

 

            Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet opłat z tytułu czynszu najmu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, pozostałym osobom.

            Uchylanie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Po zawarciu umowy najmu, najemca zobowiązany będzie uiszczać należne podatki związane z wynajmowaną nieruchomością.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Lokal można oglądać w dniach od 11.08.2014r. do 26.08.2014r. w godz. 8:00 - 14:00. Klucze dostępne są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, tel. 76  8 188  371.

 

            Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 13 tut. Urzędu. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl

 

                                                                                                                 Burmistrz Miasta Chojnowa

 

                                                                                                                              Jan Serkies

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie