BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w obrębie 3 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 12/18 o powierzchni 634 m2 (KW nr LE1Z/00013611/7), z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości gruntowej – 93 000,00 zł ( w tym VAT 23%)

Wadium – 18 600,00 zł.

Zarządzeniem Nr 39/2023 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2023 r. w/w nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Działka zlokalizowana jest w północno – zachodniej części miasta, na terenie osiedla domów jednorodzinnych, pomiędzy ulicami: Stanisława Wyspiańskiego i Gabrieli Zapolskiej. Kształt działki w formie wieloboku, teren płaski, porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami. Ich ewentualna wycinka może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu (nie dotyczy to drzew i krzewów owocowych). Działka posiada dostęp do drogi publicznej od ulicy St. Wyspiańskiego. W ewidencji gruntów sklasyfikowane są jako użytek rolny – pastwiska trwałe Ps III i nabywca, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany jest do uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2830 z dnia 30 maja 2016 r.), działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3.1.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne wyłącznie wbudowane w budynku mieszkalnym.

W granicach działki przebiega sieć uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna i elektroenergetyczna. 

Nabywca nieruchomości gruntowej zapewni, właścicielowi sieci przebiegającej przez działki, swobodny do niej dostęp w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidować z przebiegiem istniejącej sieci, przełoży ją na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Teren, na którym usytuowana jest działka uzbrojony jest w sieć energetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną – sieci znajdują się w przyległych ulicach. 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną w obszarze działki występują złożone warunki hydrogeologiczne – w podłożu występują nasypy niebudowlane oraz grunty organiczne, wskazana jest głęboka wymiana gruntów, wykonanie nasypów budowlanych z dobrze uziarnionej pospółki, po czym posadowienie obiektów na płytach fundamentowych; alternatywnie na studniach fundamentowych lub mikropalach. Wymiana gruntów wymagać będzie odwodnienia podłoża. 

Powyższe czynniki powodują ograniczenia w projektowaniu obiektów budowlanych.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa oraz dokumentacją geotechniczną. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leżą w całości po stronie nabywcy.

Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów i jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym, nabywca przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym istniejącym w dniu podpisania protokołu. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu ich dozbrojenia Miasto obciąży nabywców nieruchomości opłatami adiacenckimi.

Gmina Miejska Chojnów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2023 r. o godz. 1200 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: 

  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu, 
  • dowód tożsamości,
  • potwierdzenie wniesienia wadium, 
  • w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z  2020 r. poz. 1359) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa), 
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu;
  • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z opinia geotechniczną dla wstępnego rozpoznania geotechnicznych warunków podłoża terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz opinią geotechniczną dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo – wodnych na działkach 12/18 – 12/23 w Chojnowie u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Zapolskiej,
  • osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U. 2017 poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. 

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie  pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 28.06.2023 r. (ze wskazaniem numeru działki). Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy. 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344) jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

 

załączniki:

ogłoszenie I przetarg 12/18 (2.16 MB, .pdf)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie