Burmistrz Miasta Chojnowa

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyjnym 46/12 o powierzchni 23 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00013615/5.

 

Lp.

Nr

działki

Pow. działki

w m2

Opis 

nieruchomości

Wadium

w zł

 

w zł 

 

1.

 

 

 

46/12

obręb 4

 

23

Nieruchomość zabudowana boksem garażowym o powierzchni użytkowej 17,5 m2. Do boksu doprowadzone jest przyłącze energetyczne. Dojazd zapewnia droga wewnętrzna, na której ma być ustanowiona służebność przechodu i przejazdu.

 

6.000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych)

 

30.000,00                (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

 

 

 Zarządzeniem Nr 156/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 października r. w/w nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu. 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/34/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 9, poz. 377 z dnia 16.04.1999 r.)  nieruchomość ujęta jest, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2023 r. o godz. 10.00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie. 

Wadium (w pieniądzu) w określonej wysokości należy wpłacić na konto Nr 13 8644 0000 0000 2121 2000 0130 Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów do dnia 12.01.2023 r. Datą dokonania wpłaty kwoty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej: 

  •  dowód tożsamości,
  •  potwierdzenie wniesienia wadium, 
  •  w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy    z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego (rozdzielność majątkowa), 
  •  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony przez osoby reprezentujące podmiot oraz właściwe pełnomocnictwa do udziału w przetargu;
  •  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu, 
  • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
  • osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone zaś niezwłocznie, tj. nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym, na konto przez nich wskazane.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2278)
do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 300,00 zł.

Cenę nabycia, równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się na konto Nr 32 8644 0000 0001 4906 2000 0260 Gmina Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej,z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

 Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi w całości nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2022 poz. 931 ze zm.) sprzedaż zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

 Garaż można oglądać w dniach 19.12.2022 r. – 12.01.2023 r. w godz. 9.00 do 14.00 – po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 76 81-86-684. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 
76/81-86-684. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.chojnow.net.pl/.

ogłoszenie I przetarg garaż (1.95 MB, .pdf)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie